70-ta­let är nu

VI TIT­TAR NÄRM­RE PÅ RE­SORT-KOL­LEK­TIO­NER­NA SOM PLOC­KAR DET BÄS­TA UR 70-TA­LET.

Plaza Magazine - - Stil Koll - AV JIM­MY GUO

Vad får egent­li­gen en grupp in­fly­tel­se­ri­ka kre­a­tö­rer att obe­ro­en­de av varand­ra in­spi­re­ras av sam­ma sak? Det är frå­gan som gäc­kat ex­per­ter och tren­da­na­ly­ti­ker. Vi har in­te sva­ret, men kan kon­sta­te­ra att en läng­tan till ti­digt 1970-tal lig­ger i luf­ten. Det fri­gjor­da och av­slapp­na­de år­tion­dets es­te­tik har näm­li­gen ge­nom­sy­rat ma­jo­ri­te­ten av mel­lan­sä­song­ens kol­lek­tio­ner.

1 Ba­tik Wood­stock­rö­rel­sens mest ty­pis­ka färg­nings­tek­nik gör en ovän­tad come­back till vå­ren. Alex­an­der Wang an­vän­der mo­no­kro­ma ba­tik­möns­ter i spor­tigt fu­tu­ris­tis­ka sil­hu­et­ter för att ska­pa nya kon­tras­ter. Botte­ga Ve­ne­ta å and­ra si­dan, ser hant­ver­ket i...

2 Psy­ke­de­lis­ka rän­der Ma­ri­ti­ma rän­der har sin giv­na plats i den se­mester­be­to­na­de re­sort-gar­de­ro­ben men 2015 är strec­ken djär­va­re och skar­pa­re än vad de ti­di­ga­re va­rit. Stella McCart­ney in­spi­re­ra­des av si­na eg­na för­äld­rars guld­år och vi­sa­de en gra­fisk...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.