AMY GIUNTA & MAR­TIN LIL­JA

Plaza Magazine - - Stil Brev Från London - Pa­ret bakom Loyal Gal­le­ry som ny­li­gen gjort come­back i Stock­holm.

å svens­ka upp­sam­lings­plat­ser för konst har bli­vit li­ka haj­pa­de som Loyal, som se­dan 2000 har ex­i­ste­rat i fle­ra skep­na­der och på oli­ka plat­ser med stark in­ter­na­tio­nell för­ank­ring. Det bör­ja­de i Lon­don där Mar­tin Lil­ja och Kristi­an Bengts­son star­ta­de Loyal Ma­ga­zi­ne. Det fick snabbt hög sta­tus i konst­värl­den och många sam­la­re kom att se ma­ga­si­net som en por­tal till den bäs­ta unga, ame­ri­kans­ka sam­tids­kons­ten – som Wes Lang och Ed­die Mar­ti­nez. Den New York-ba­se­ra­de fo­to­gra­fen Amy Giunta gil­la­de Loyal Ma­ga­zi­ne så myc­ket att hon bör­ja­de dis­tri­bu­e­ra det och på så sätt träf­fa­de hon Mar­tin Lil­ja. 2005 öpp­na­de det äk­ta pa­ret Loyal Gal­le­ry i Stock­holm, för att 2010 flyt­ta ner till Mal­mö. Nu, åter på plats i Stock­holm, är de en­tu­si­as­tis­ka över att ha in­stal­le­rat sig på Kam­ma­kar­ga­tan. Men de sak­nar sam­ti­digt sö­dern.

– Det var den schyss­tas­te lo­kal vi haft, i ett spän­nan­de om­rå­de vid ham­nen, sä­ger Mar­tin.

Loyal har ti­di­ga­re släppt lit­te­ra­tur av bland and­ra Mar­tin Lu­uk och Brett Wil­son. Och pa­ral­lellt med åter­flyt­ten till Stock­holm har de ta­git det mer na­tur­li­ga ste­get till konst­böc­ker, där Vol. 1 av Kristi­an Bengts­son är först ut. En åter­gång till Loyals ur­sprung, me­nar Amy.

– Allt bör­ja­de med att vi vil­le pub­li­ce­ra Kristi­ans bil­der. Nu har vi slu­tit cir­keln.

Det har bli­vit fle­ra mäs­sor för Loyal och det här är tred­je gång­en som pa­ret stäl­ler ut si­na konst­nä­rer un­der Art Ba­sel Mi­a­mi Be­ach. De ser det he­la som en åter­för­e­ning med konst­folk de kän­ner och fö­re­drar, en­ligt Amy, att va­ra del av sa­tel­lit­mäs­san Un­tit­led på South Be­ach.

– Vårt förs­ta år här var 2012, då ock­så på Un­tit­led. Vi tyc­ker om att va­ra med och byg­ga nå­got från grun­den. Nu har Un­tit­led växt och kon­cep­tet med en sam­man­häng­an­de cu­re­rad mäs­sa är så grymt. Omar Lo­pez Cha­houd, ar­tistic director, har fått hit så många fan­tas­tis­ka namn. Det är ett öp­pet och vac­kert ut­rym­me och kons­ten blir så en­ga­ge­ran­de i strand­lju­set.

Vad kan ni sä­ga om konst­nä­rer­na ni stäl­ler ut den­na gång?

– För­ut har vi lyft fram ame­ri­kans­ka namn här. Nu gjor­de vi nå­got an­norlun­da och la fo­kus på nors­ka Sandra Va­ka Ol­sen, som job­bar med krop­pen kont­ra tek­no­lo­gi. Och så har vi med ame­ri­ka­nen Jack Si­e­gel, som nog är den mest mi­ni­ma­lis­tis­ka konst­när vi ar­be­tat med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.