INEZ & VI­NOODH

Plaza Magazine - - NU Intervju -

har­les Star är en tolvå­rig poj­ke som bor i New York­stads­de­len No­li­ta och har en ovan­lig mor­gonru­tin. In­nan han går till sko­lan blir han fo­to­gra­fe­rad av si­na för­äld­rar, som se­dan läg­ger ut bil­den på ett Instagram­kon­to med 166 000 föl­ja­re. Of­tast ser han glad ut, ibland trum­pen och trött, and­ra gång­er göm­mer han sig bakom ett par sol­glas­ö­gon. Men han stäl­ler näs­tan all­tid upp, vil­ket gjort han han bli­vit nå­got av en kän­dis i mo­de- och kändisvärlden. När han ny­li­gen träf­fa­de Ri­han­na var det hon som blev star­struck:

”Oh, my god, Char­les! Ge mig en kram! Jag ser dig på Instagram var­je dag! Jag kan in­te fat­ta att jag träf­far dig på rik­tigt!”

Men så har Char­les hel­ler in­te vil­ka för­äld­rar som helst. Mam­ma och pap­pa he­ter näm­li­gen Inez van Lam­sweer­de och Vi­noodh Mata­din och är två av mo­de­värl­dens mest fram­gångs- och in­fly­tel­se­ri­ka fo­to­gra­fer.

– Han är så vac­ker, det är svårt att in­te ta kort på ho­nom! sä­ger Inez van Lam­sweer­de.

Jag träf­far Inez och Vi­noodh på Fo­to­gra­fis­ka i Stock­holm, in­för öpp­ning­en av de­ras ut­ställ­ning Pret­ty much eve­ryt­hing (som på­går sep­tem­ber ut). Ut­ställ­ning­en ger en häp­nads­väc­kan­de blick över en snart 30årig kar­riär som spän­ner över mo­dekam­pan­jer (Di­or, Lou­is Vuit­ton, Cal­vin Kle­in) och mo­de­ma­ga­sin (Vo­gue, W Ma­ga­zi­ne, V Ma­ga­zi­ne, Gent­lewo­man). De har fo­to­gra­fe­rat någ­ra av vår tids största stjär­nor, mo­del­ler och mo­deska­pa­re – från Gi­se­le till La­dy Ga­ga till Mi­chael Douglas till Alex­an­der McQu­een. Bil­der­na är fy­siskt ut­ma­nan­de och ger of­ta en an­norlun­da bild av per­so­nen än man sett ti­di­ga­re.

Jag mär­ker att ni valt and­ra bil­der till ut­ställ­ning­en än de som synts i kam­pan­jer och tid­ning­ar. Är des­sa bil­der mer ”ni” än det ni le­ve­re­rat till era upp­drags­gi­va­re?

till stu­di­on så kanske klä­der­na in­te pas­sar. Då får man snabbt hit­ta nå­got nytt.

Vil­ken tid­ning har va­rit ro­li­gast att job­ba med?

Vi­noodh: Vi gil­lar frans­ka Vo­gue, ame­ri­kans­ka Vo­gue och W Ma­ga­zi­ne, de har al­la oli­ka krav och re­strik­tio­ner. Gent­lewo­man och Fan­tastic Man är otro­li­ga och har sin egen es­te­tik.

Inez: Se­dan har vi haft en unik re­la­tion med V Ma­ga­zi­ne, vil­ka gett oss den största mäng­den fri­het. Vi har skaf­fat oss många vän­ner ge­nom att job­ba med dem, som La­dy Ga­ga och Sam Smith.

Vad är vik­ti­gast för att ska­pa en bra bild?

Inez: Att ma­ten är bra. Folk är all­tid för­vå­na­de över att vi har så bra mat. Men vi plå­tar ju var­je dag i stu­dio. Vi mås­te ha bra mat! Vi har fem­ton an­ställ­da och de fles­ta har job­bat mer än tio år med oss. Vi är som en fa­milj och vår kock gör fan­tas­tisk mat åt oss al­la. Vårt jobb är vårt liv, så det hand­lar om att ha kul till­sam­mans. Vi har an­ställt folk som är bra på det de gör, men ock­så per­so­ner som man trivs att äta mid­dag med. NAmN: Inez van Lam­sweer­de och Vi­noodh Mata­din. FöD­DA: 1963 och 1961 i Ne­der­län­der­na. GöR: Por­trätt- och mo­de­fo­to­gra­fer. AK­tu­eL­LA meD: Ut­ställ­ning­en Pret­ty much eve­ryt­hing på­går till 27 sep­tem­ber på Fo­to­gra­fis­ka i Stock­holm. INStAGRAm: @in­ezvinoodh

Inez: Ja, ab­so­lut. Vi har valt bil­der som är tid­lö­sa, så­dant som fort­fa­ran­de har ett känslo­mäs­sigt vär­de för oss. Men al­la bil­der vi gör står vi för. I bör­jan av vår kar­riär var vi mer oro­li­ga. Man job­ba­de till tre på mor­go­nen med nå­gon kam­panj och und­ra­de: Är det­ta verk­li­gen vi? Men ju mer vi lär­de kän­na oss själ­va desto be­kvä­ma­re blev vi att ver­ka i oli­ka värl­dar. Be­gräns­ning­ar kan va­ra fan­tas­tis­ka.

Vi­noodh: Ibland gör de fu­las­te klä­der­na de bäs­ta bil­der­na!

Var det all­tid själv­klart att ni skul­le job­ba i mo­de­värl­den?

Inez: Ja, vi var bå­da be­sat­ta av mo­de och språ­ket och ko­der­na i mo­de­värl­den. I bör­jan var vi väl­digt cy­nis­ka och ifrå­ga­sät­tan­de i vårt fo­to­gra­fi, men det kom till en punkt där vi be­stäm­de oss för att om vi ska va­ra sub­ver­si­va och tän­ja på grän­ser­na så mås­te vi gö­ra det in­i­från mo­de­värl­den. Vil­ket man får sä­ga att vi lyc­kats med.

Har ni all­tid en tyd­lig idé när ni går in i en fo­to­gra­fe­ring?

– Ja, det har vi, men ibland blir det helt fel. När kän­di­sen kom­mer

Vil­ken per­son har va­rit ro­li­gast att job­ba med?

Vi­noodh: La­dy Ga­ga och Björk. Bå­da är sanna konst­nä­rer, så kre­a­ti­va, ovan­li­ga och över­ras­kan­de. Det finns ett öm­se­si­digt för­tro­en­de oss emel­lan.

Inez: Vi får så myc­ket in­put från dem, vil­ket sät­ter oss på en ovän­tad kurs. När vi gjor­de Björks vi­deo för Lion song skic­ka­de hon en film på en spin­del som öm­sa­de skinn. Det var in­spi­ra­tio­nen!

Hur har mo­de­in­du­strin för­änd­rats un­der er kar­riär?

Inez: I dag finns in­te läng­re nå­gon skill­nad mel­lan high stre­et och main stre­et. Za­ra an­vän­der i dag sam­ma folk som Cha­nel. När vi bör­ja­de var det otänk­bart att du skul­le job­ba åt H&M om du gjor­de kam­pan­jer åt Ya­ma­mo­to. I dag spe­lar det ing­en roll. Se­dan har det va­rit vik­tigt att ut­veck­las mot rör­lig bild ock­så. I dag vill al­la kun­der ha bå­de still­bild och film.

Hur har det för­änd­rat ert ar­be­te?

Inez: Vi har bli­vit varse ur vik­tigt det är med kropps­språk. Att en mo­dell ska se sitt bäs­ta ut från al­la vinklar.

Ni är väl­digt ak­ti­va på Instagram!

Vi­noodh: Ja, det är top­pen! Vår Instagram är som en livsstils­ma­ga­sin över oss själ­va! Det är be­lö­nan­de för re­spon­sen är snabb och of­tast po­si­tiv. På Fa­ce­book är folk mer ne­ga­ti­va och kla­gar.

Vad tyc­ker er son om att sy­nas i flö­det?

Inez: Han gil­lar det. Ibland är han in­te på hu­mör och vän­der bort hu­vu­det. Ibland ber han oss att in­te läg­ga upp, vil­ket vi re­spek­te­rar. I dag är det många som bör­jar da­gen med att tit­ta på hans por­trätt. Folk har hört av sig till oss och be­rät­tat att när de ser Char­les i sitt flö­de, då vet de att det är dags att kli­va ur säng­en!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.