26 sep–28 feb

Plaza Magazine - - NU Agenda -

vit­ra DE­sign Mu­sE­uM: THE BAU­HAUS # ITSALLDESIGN Bau­haus­sko­lan har ut­an tvi­vel spe­lat en cen­tral roll för 1900-ta­lets de­sign och ar­ki­tek­tur. Allt som of­tast för­knip­pas Bau­haus med ett sär­skilt form­språk – ett slags av­ska­lad funk­tio­na­lism som ex­em­pel­vis ut­mär­ker Mi­es van der Ro­hes stål­rörsmöb­ler från 1920-ta­let. Men i själ­va ver­ket bann­lys­te många av de mo­der­nis­tis­ka pi­on­jä­rer­na al­la ty­per av sti­lar och gav form­gi­va­ren en för­plik­tel­se: hen ska in­te ba­ra ska­pa fö­re­mål för var­dag­ligt bruk ut­an ha en ak­tiv roll i sam­häl­lets ut­veck­lig. En de­sign­fi­lo­so­fi li­ka re­le­vant i dag som då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.