25 sep–7 feb

Plaza Magazine - - NU Agenda -

LiL­jE­vaL­chs: UTO­PI­AN BO­DI­ES - FA­SHION LOOKS FOR­WARD Lil­je­val­chs höstut­ställ­ning tar fas­ta på mo­dets kraft och män­ni­skans kre­a­ti­vi­tet. Ut­ställ­ning­en fram­hä­ver in­te ba­ra mo­dets möj­lig­he­ter ut­an ritar upp tänk­ba­ra fram­ti­da sce­na­ri­on. I el­va rum – in­spi­re­ra­de av varsin uto­pisk idé – möts be­sö­kar­na av fö­re­mål av så­väl svens­ka som in­ter­na­tio­nel­la mo­deska­pa­re. Och nya plagg har spe­ci­al­be­ställts av sex­ton svens­ka de­sig­ner som Ann-So­fie Back, Bea Szen­feld och Ul­ri­ka Elovs­son bland an­nat.

Plag­get Pro­test av Mar­ke­ta Mar­tisko­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.