” IDéN HAR FUN­NITS I 100 åR”

Plaza Magazine - - Portfolio - Ny mo­de­mär­ket Appletre­es sat­sar på uni­sex­skjor­tor med okon­ven­tio­nel­la läng­der.

Hur föd­des idén med de långa skjor­tor­na?

Char­les: Idén har fun­nits i fle­ra hund­ra år. Man ska in­te glöm­ma att i sto­ra de­lar av värl­den är det mer van­ligt med långa skjor­tor än kor­ta. Vi gör den på vårt eget sätt.

Så vad är unikt för era skjor­tor?

Char­les: Vi job­bar in­te i sä­song, ef­tersom det är miss­unn­samt mot bå­de han­deln och mil­jön. Om en pass­form in­te är till­räck­ligt bra om sju må­na­der el­ler fem år så är den in­te till­räck­ligt bra nu hel­ler.

Hur be­skri­ver ni er es­te­tik?

Char­les: Gans­ka en­kel. Det vik­ti­gas­te är funk­tio­na­li­te­ten. Att klä­der­na är lät­ta att an­vän­da, föl­jer krop­pen och är som bäst när man rör sig. Skjor­tor­na är handsyd­da i nor­ra Ita­li­en.

Be­rät­ta om er bak­grund!

Char­les: Jag har en bak­grund som kock, ubå­ta­re och de se­nas­te tolv åren har jag job­bat med klä­der i oli­ka län­der, bland an­nat för Lee i Bel­gi­en.

Victor: Jag har ar­be­tat med klä­der se­dan jag var sjut­ton år, de se­nas­te åt­ta åren som glo­bal pro­dukt­chef för Le­vi’s Vin­tage Clot­hing. Jag och Char­les har va­rit go­da vän­ner länge och be­slu­tet att gö­ra någon­ting ihop just nu var li­ka myc­ket lyc­kans go­da kraft som sunt för­nuft. Vi var bå­da i en si­tu­a­tion där vi vil­le ska­pa nå­got eget.

Vil­ket var er sto­ra ge­nom­brott?

Char­les: Det har in­te kom­mit än­nu! Victor: Fast jag tyc­ker det var ett ge­nom­brott att ta kli­vet. Att sä­ga upp sig, sat­sa allt och in­te tit­ta till­ba­ka.

Ni lan­se­ra­de ert va­ru­mär­ke i Pa­ris i ja­nu­a­ri. Hur ser de kom­man­de pla­ner­na ut?

Char­les: Un­der hös­ten har vi tre gre­jer på gång. Dels en pop-up-bu­tik på Si­byl­le­ga­tan 9 i Stock­holm. Dels en unik pro­dukt åt en ex­klu­siv åter­för­säl­ja­re i Mi­la­no. Och dels att nytt showroom i To­kyo, dit vi pre­cis i skri­van­de stund le­ve­re­rat ett an­tal skjort­mo­del­ler ex­klu­sivt för den ja­pans­ka mark­na­den och vän­tar med spän­ning på hur det kom­mer att ut­veck­la sig. Vi har hit­tills le­ve­re­rat till bu­ti­ker i Eng­land, Frank­ri­ke, Ita­li­en, Ös­ter­ri­ke, Tyskland och Sve­ri­ge.

Vad är det mest spän­nan­de som hän­der på den in­ter­na­tio­nel­la sce­nen just nu?

Victor: Karl La­ger­f­eld ver­kar sit­ta in­ne på al­la sva­ren just nu. Min se­nas­te upp­täckt är nå­got som han har döpt till Fen­di Bugs, det är jät­te­kons­tigt att jag vill ha en.

Nämn en per­son ni inspireras av i ditt ar­be­te!

Victor: Walt Dis­ney – al­la sa att han var to­kig som gick och dröm­de om teck­na­de fi­gu­rer på film. Nu blir man to­kig om man fö­re­stäl­ler sig en värld ut­an teck­nat.

Vil­ken de­sig­ner tyc­ker ni är mest spän­nan­de just nu?

Char­les: Vår go­de vän Christop­her Ny­ing på Our Le­ga­cy.

Vad be­hö­ver mo­debran­schen job­ba mest på just nu?

Char­les: Se till att al­la män­ni­skor i he­la pro­duk­tions­le­det mår bra, samt att vi sli­ter på mil­jön så li­te som möj­ligt.

Er se­nas­te upp­täckt in­om mo­de?

Victor: Att grän­ser­na mel­lan de bå­da kö­nen är på väg att sud­das ut – sam­ti­digt som att al­la kre­a­ti­va om­rå­den hål­ler på att smäl­ta ihop, mat, klä­der, id­rott, musik och tek­nik för­e­nas och ska­par nya ut­tryck som för oss fram­åt.

Och du Char­les?

Char­les: Att jag in­te all­tid för­står mig på det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.