ISSEYS IN­NO­VA­TIO­NER

Det nya prakt­ver­ket Issey Miyake om mo­dets möj­lig­he­ter och om någ­ra av vår tids mest kom­plexa klä­des­plagg.

Plaza Magazine - - Issey Miyake -

Den sto­ra mo­de­ja­pa­nen Issey Miyake är en in­no­va­tör som vigt he­la sitt liv åt att ut­veck­la oli­ka ma­te­ri­al och mo­de­tek­ni­ker, fram­förallt tek­ni­ken att plis­se­ra. Det var i slu­tet av åt­ti­o­ta­let som Miyake om­bads ska­pa scen­klä­der till Bal­lett Frank­furt. För att åstad­kom­ma de fjä­der­lät­ta ko­sty­mer­na, så som han fö­re­ställ­de sig dem, upp­fann han ett nytt ma­te­ri­al, en po­ly­es­ter­jer­sey med egen­ska­per per­fek­ta för plis­se­ring. Det la­de grun­den för ge­nom­brot­tet

Ur kol­lek­tio­nen Bam­boo ple­ats, höst/vin­ter 1989. Ple­ats ple­a­se 1993, tätt följt av suc­cékol­lek­tio­nen A-POC, som står för ”a pie­ce of cloth”. In­spi­ra­tio­nen till A-POC kom från den tra­di­tio­nel­la obi, det långa bäl­tet som hål­ler ihop en ki­mo­no, vil­ket i...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.