”En lek­full pa­ro­di på föråld­ra­de kvin­nok­li­ché­er.”

Plaza Magazine - - Backstage -

re­vo­lu­tio­nä­ra an­vän­dan­de av jer­sey, ett ma­te­ri­al som ti­di­ga­re an­vän­des pri­märt i her­run­der­klä­der, ska­pa­de hon ett be­kvämt mo­de som stod i sam­klang med den ur­ba­na och in­dust­ri­a­li­se­ra­de värld som då höll på att växa fram. Nu­me­ra, näs­tan hund­ra år se­na­re, är Cha­nels po­si­tion i mo­de­värl­den mer mot­sä­gel­se­full. För många, som in­te kän­ner till mo­de­hu­sets ra­di­ka­la histo­ria, har mär­ket i det när­mas­te kon­ser­va­ti­va kon­no­ta­tio­ner. För and­ra står det där­e­mot fort­fa­ran­de för ett lek­fullt och ut­fors­kan­de för­håll­nings­sätt till kvinn­lig­het och mo­de. Ing­en­stans kom­mer den­na spän­ning mer till sin rätt än in­om Cha­nels hau­te coutu­re-kol­lek­tio­ner, som kom­bi­ne­rar eko­no­misk ex­klu­si­vi­tet med de­sign­mäs­sig djärv­het.

För vå­ren 2016 har är­mar­na över­dri­vits och för­stärks i en lek­full pa­ro­di på gam­la ti­ders kvin­nok­li­ché­er, kom­bi­ne­ra­de med kyskt långa kjo­lar som dess­utom väg­rar ac­cen­tu­e­ra modellens mid­ja un­der ty­get. Vis­nings­sty­ling­en är tyd­ligt sex­tio­talsin­spi­re­rad, hår och ma­ke up är lätt över­driv­na, så att ut­tryc­ket ock­så kan lä­sas som en un­der­fun­dig pa­ro­di på den ti­dens till­rät­ta­lag­da kvinn­lig­het. Att dess­utom se mo­del­ler­na, re­do och fär­dig­fix­a­de för upp­vis­ning in­för den in­ter­na­tio­nel­la jour­na­list­kå­ren ute på ca­t­wal­ken i av­spän­da po­ser och skrat­tan­de med si­na kol­le­gor i back­sta­geom­rå­dets ogla­mou­rö­sa in­ram­ning, för­stär­ker Cha­nels lek med kvinn­lig­het som kon­struk­tion.

Där­med föl­jer bil­der­na hau­te couturens egen­sin­ni­ga kom­plex­i­tet — på sam­ma gång avant­gar­dis­tisk och eli­tis­tisk, oö­ver­träf­fad hant­verks­skick­lig­het och in­ter­na­tio­nell sta­tus­mar­kör. π

Lät­ta ma­te­ri­al och na­tu­rel­la fär­ger de­fi­ni­e­rar kol­lek­tio­nen med ste­nar, strass, trä el­ler bro­de­ra­de bin som de­ko­ra­tion. Mo­del­ler­na ha­de hå­ret upp­satt i mju­ka hår­knu­tar. Runt mid­jan bar de en pärl­bro­de­rad väs­ka för si­na smart­te­le­fo­ner.

Xx­x­x­xx "Ut­gångs­punk­ten till kol­lek­tio­nen var sil­hu­et­ten", be­rät­tar Karl Lagerfeld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.