Ma­nus x machi­na

Plaza Magazine - - Agenda -

MET MUSEUM, NEW YORK I en tid präg­lad av la­serskär­ning och 3Dut­skrif­ter, har Metro­po­li­tan Museum of Art och de­ras år­li­ga Costu­me In­sti­tu­teut­ställ­ning valt att ut­fors­ka mö­tet mel­lan mo­de och tek­no­lo­gi. Ut­ställ­ning­en som fått nam­net Ma­nus x machi­na: fa­shion in an age of te­ch­no­lo­gy fo­ku­se­rar på di­ko­to­min mel­lan handsydd hau­te coutu­re och ma­skin­till­ver­kat mo­de. Över hund­ra plagg kom­mer att vi­sas upp, bland an­nat av Hu­bert Gi­venchy, Coco Cha­nel och Alex­an­der McQu­een. Mo­de­ra­to­rer­na? Inga mind­re än An­na Win­tour och Tay­lor Swift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.