Yayoi Ku­sama

Plaza Magazine - - Agenda -

MO­DER­NA MU­SE­ET, STOCK­HOLM Änt­li­gen hän­der det — Yayoi Ku­sama kom­mer till Sve­ri­ge! Den ja­pans­ka konst­nä­ren är en av sam­ti­dens mest upp­märk­sam­ma­de. Med sin sä­reg­na bland­ning av sur­re­a­lism, mi­ni­ma­lism, pop och psy­ka­de­lia har hon som få and­ra konst­nä­rer obe­kym­rat rört sig mel­lan oli­ka me­di­er, och mel­lan konst och po­pu­lär­kul­tur. Ut­ställ­ning­en är den förs­ta sto­ra ret­ro­spek­tio­nen av Ku­samas konst­när­skap i Skan­di­na­vi­en och spän­ner över he­la hen­nes oeuv­re, från ti­digt 50-tal fram till i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.