STARK STJÄR­NA

Med den sam­ti­da kult­klas­si­kern har hol­länds­ka Carice van Houten bli­vit en världs­stjär­na. Nu tol­kar hon Le­ni Ri­e­fenstahl i kom­man­de fil­men Ra­ce.

Plaza Magazine - - Carice Van Houten - GUN­NAR REH­LIN

HAV ur får en skå­de­spe­la­re i Ga­me of Thro­nes ve­ta att hans el­ler hen­nes ka­rak­tär ska dö?

— Du får ett te­le­fon­sam­tal där du bjuds ut på mid­dag. Då kan du bör­ja ana det värs­ta, sä­ger Carice van Houten, som spe­lar häx­an Me­li­sand­re.

Den rol­len har gjort hen­ne till en skå­de­spe­lers­ka som är känd över he­la värl­den. Lik­som de and­ra hu­vud­rolls­in­ne­ha­var­na i se­ri­en har hon fått rol­ler i hög­pro­fi­le­ra­de in­ter­na­tio­nel­la fil­mer — hon har spe­lat mot Tom Cruise i Val­ky­ria och nu i år får vi se hen­ne som Hit­lers fa­vo­ritre­gis­sör Le­ni Ri­e­fenstahl i Ra­ce, en film om Jes­se Owens och olym­pi­a­den i Ber­lin 1936.

— Det är en li­ten roll, där jag por­trät­te­rar den ar­tis­tis­ka si­dan av Le­ni. Men jag skul­le väl­digt gär­na vil­ja gö­ra en film som ba­ra hand­lar om hen­ne. Jag gjor­de väl­digt myc­ket re­se­arch in­för in­spel­ning­en av Ra­ce.

Jag sit­ter med Carice van Houten i ett rum på Corint­hia Ho­tel i Lon­don. Egent­li­gen är hon här för att ta­la om den sjät­te sä­song­en av Ga­me of Thro­nes, men ef­tersom allt kring den, när vi träf­fas, än­nu är väl­digt hem­ligt så ta­lar vi ock­så om myc­ket an­nat. Förs­ta gång­en jag träf­fa­de hen­ne var på filmfes­ti­va­len i Venedig dit hon kom för att ta­la om Paul Ver­ho­e­vens and­ra världs­krigs­dra­ma Black Book. Fil­men ha­de gott om sex- och na­kensce­ner och van Houten sa:

— Ni jour­na­lis­ter und­rar all­tid över hur det är att va­ra na­ken i en film­stu­dio. En­kelt. I Hol­land är vi va­na att va­ra det.

Det märk­tes någ­ra år se­na­re då jag träf­fa­de hen­ne i Can­nes för att ta­la om det verk­lig­hets­ba­se­ra­de dra­mat En sorts kär­lek. Hon ha­de pre­cis du­schat och gjor­de in­ter­vjun iförd bad­rock och hand­duk kring hå­ret. Hon är ro­lig och öp­pen på ett sätt som känns hol­ländskt. Om Ga­me of Thro­nes sä­song sex sä­ger hon: — Ja­då, det kom­mer att bli na­kensce­ner. I Hol­land var det Black Book och se­dan som gjor­de hen­ne till lan­dets mest kän­da skå­de­spe­la­re. I den sist­nämn­da spe­la­de hon en kvin­na som var dö­en­de i can­cer, nå­got hen­nes man i fil­men in­te kun­de tack­la och var otro­gen.

— Hans sätt att re­a­ge­ra har verk­li­gen bli­vit dis­ku­te­rat hem­ma i Hol­land. Boken blev en stor för­sälj­nings­suc­cé och fil- men är en av al­la ti­ders mest fram­gångs­ri­ka i vårt land. Så al­la kan histo­ri­en och man­nens sätt att tack­la att hust­run är dö­en­de har verk­li­gen väckt de­batt. Han är som en poj­ke som väg­rar växa upp. Det finns dom som drän­ker sor­gen i dro­ger. Han drän­ker den i and­ra kvin­nor. Han är ett svin, men ett svin man kan tyc­ka om.

— Men jag vet att om jag var sjuk och min man bar sig åt så mot mig, då skul­le jag hata ho­nom. I´d fuc­king ha­te him.

Hen­nes eg­na re­la­tio­ner har va­rit tur­bu­len­ta. Un­der in­spel­ning­en av Black Book in­led­de hon en re­la­tion med mot­spe­la­ren Se­basti­an Koch. Det sprack se­dan han va­rit otro­gen.

Nu i vint­ras blev hon ett par med kol­le­gan Guy Pe­ar­ce, som hon möt­te un­der in­spel­ning­en av wes­tern­fil­men Brim­sto­ne. Hon vill in­te ta­la om re­la­tio­nen, utan sä­ger ba­ra att ”den gjor­des i Austra­li­en och väd­ret var fan­tas­tiskt”.

Hon äls­kar sitt hem­land och sä­ger:

— Jag kan myc­ket väl till­bringa tid i USA, men Ams­ter­dam är den stad jag äls­kar. Ba­ra det­ta att kun­na sät­ta sig på en cykel och upp­le­va sin stad på så sätt. Jag äls­kar att re­sa men jag vet in­te om jag skul­le kun­na ge upp Eu­ro­pa.

In­för den sjät­te sä­song­en av Ga­me of Thro­nes har det spe­ku­le­rats myc­ket kring det choc­ke­ran­de mor­det på Jon Snow, som av­slu­ta­de sä­song fem. Är han verk­li­gen död? Kan det in­te va­ra så att van Hou­tens roll­fi­gur Me­li­sand­re, som är en häxa med oa­na­de kraf­ter, väc­ker ho­nom till liv igen? Hon skrat­tar.

— Var­för allt det­ta tryck på min roll­fi­gur? Me­li­sand­re har ald­rig väckt upp nå­gon från de dö­da för­ut. Var­för ska al­la frå­ga mig om just det?

Hur det än är kan van Houten än­då sä­ga det­ta om det vi har fram­för oss:

— Min roll blir stör­re, och ing­en kan ana sig till vil­ka hen­nes av­sik­ter är. Jag tror att det här är min fa­vo­rit­sä­song hit­tills. Man får ve­ta mer om Me­li­sand­re och om hen­nes bak­grund, och man får se nya si­dor hos hen­ne. Jag har vän­tat på det.

— Du kom­mer in­te att bli be­svi­ken, sä­ger hon och be­rät­tar se­dan att det på Twit­ter fö­re­kom­mer döds­hot — in­te mot hen­ne själv utan mot Me­li­sand­re.

— Då kän­ner jag att jag mås­te för­sva­ra hen­ne. π

Carice van Houten och Bar­ry Ats­ma i En sorts kär­lek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.