I KONS­TENS TJÄNST

Ef­ter tio år är Stock­holmsmäs­san Mar­ket Art Fair stör­re, in­tres­san­ta­re och mer in­ter­na­tio­nell än nå­gon­sin. Möt ra­dar­pa­ret som vill ta Mar­ket ut i värl­den.

Plaza Magazine - - Market art fair - EVA MAGNUSZEWSKA MATT­HI­AS HUSS

ETEXT n helg om året på­går Mar­ket Art Fair konst­mäs­san i Stock­holm. Det högst till­fäl­li­ga men åter­kom­man­de kons­te­ve­ne­mang­et ar­ran­ge­ras i vår för elf­te året i rad och är snyg­ga­re än nå­gon­sin up­pe på Gal­le­ri­ans nya tak­mil­jö, mitt i Stock­holms ci­ty. Den nya lo­ka­len, en konst­hall i två plan med pa­no­ra­ma­vy över hu­vud­sta­den, ger plats för en spe­ci­al­upp­la­ga där var­je gal­le­ri pre­sen­te­rar en konst­när. Mil­jön for­mas ut­ef­ter de verk som vi­sas. En an­nan mer om­ta­lad ny­het för i år är Mar­kets nya an­sva­ri­ga — Elin Hag­ström och Jun-Hi Nord­ling — vil­ka dröm­mer om att ta Mar­ket ut i värl­den. FOTO sätt. Där­för känns det ex­tra kul att Gal­le­ri Andréhn-Schiptjen­ko valt att vi­sa verk av Si­ri Der­kert.

Job­bar ni ak­tivt för att lyf­ta fram kvinn­li­ga konst­nä­rer?

— Att fo­ku­se­ra på konst­när­skap där kvin­nor står bakom ska­par stör­re ut­rym­me för and­ra att ta plats. Vårt ar­be­te fo­ku­se­rar på att lyf­ta fram de­lar som lig­ger i lin­je med Mar­ket, där det själv­klart finns en stor del fan­tas­tis­ka kvinn­li­ga konst­nä­rer och gal­le­ris­ter.

Hur är in­tres­set kring mäs­san i dag jäm­fört med and­ra år?

— Vi ser ett ökat in­ter­na­tio­nellt in­tres­se för mäs­san vil­ket tro­ligt­vis be­ror på att Stock­holm är ett in­tres­sant res­mål i sig, och är konstin­sti­tu­tions­tätt. Och i kon­kur­ren­sen om konst­publi­ken är man in­tres­se­rad av den nor­dis­ka ka­rak­tä­ren.

Vil­ka är de störs­ta ak­tö­rer­na just nu?

— Bland mäs­sor do­mi­ne­rar Art Ba­sel och Fri­e­ze, men de mind­re pro­fi­le­ra­de mäs­sor­na som Mar­ket till­hör kom­mer starkt, sär­skilt hur man ar­be­tar te­ma­tiskt kring in­ne­håll och pro­gram. Det är jät­te­ro­ligt att ett is­ländskt gal­le­ri som i8 är så pass in­ter­na­tio­nellt er­känt till ex­em­pel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.