” Stil är ett sätt att le­va.”

Plaza Magazine - - Malin Buska -

Be­skriv din stil med tre ord.

– För­ut skul­le jag ha sva­rat svart, andro­gyn, skulp­tu­ral, men jag tror att jag ge­nom­går en för­änd­ring ...

På vil­ken plats i värl­den hit­tar du mest in­spi­ra­tion?

– Över­allt. Jag blir väl­digt in­spi­re­rad av mitt jobb och män­ni­skor runt om­kring mig. Lon­don, Pa­ris, L.A., NYC, To­kyo och Rom är stä­der som ger myc­ket.

se­nast du blev star­struck?

– Jag tror fak­tiskt att Char­lot­te Ramp­ling fick mig att kän­na en så­dan käns­la.

Vil­ken se­rie är din guil­ty ple­a­su­re?

– Har ing­en för till­fäl­let, men jag har en plan på att lå­sa in mig och sträck­kol­la al­la se­ri­er som jag mis­sat.

din se­nas­te sto­ra konstupplevelse?

– Var på en kon­strun­da med mi­na vän­ner i Pa­ris rätt ny­li­gen. Den var grym! Vi gick runt en hel dag och åt konst till fru­kost, lunch och mid­dag.

Finns det nå­gon bok som för­änd­rat ditt liv?

– Det hop­pas jag verk­li­gen in­te, men det finns en del böc­ker som satt spår i mig och fått mig att tän­ka stör­re. av Jo­an Di­di­on är en så­dan.

Någ­ra stil­kom­bi­na­tio­ner som du mot­sät­ter dig?

– Egent­li­gen in­te, allt kan fun­ka om man bär det på rätt sätt.

ÅL­DER: 32 år. GÖR: Skå­de­spe­la­re. Ut­sågs i fjol till bäs­ta skå­de­spe­la­re på Montre­als filmfes­ti­val. Samt som bäst kläd­da kvin­na på El­le­ga­lan 2015. AKTUELL: Som drott­ning Kristi­na i The Girl King, hen­nes förs­ta eng­els­ka roll, samt med en hem­lig...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.