”När vi läm­nar jor­de­li­vet är det in­te det ma­te­ri­el­la vi kom­mer tän­ka på.”

Plaza Magazine - - Intervju -

ta­lar of­ta om att li­vet mås­te ha en me­ning bort­om kon­sum­tio­nens me­ka­nis­mer. Han tar of­ta ex­em­pel från sin till­va­ro i San­ta Fe och hur fa­sci­ne­ran­de det är att le­va så nära na­tu­ren, bort­om stor­stä­der­nas ar­ti­fi­ci­el­la charm. Un­der in­ter­vjun är han klädd i svart ko­stym och vit skjor­ta med två knap­par upp­knäpp­ta, men skrat­tar sam­ti­digt bort den for­mel­la kläd­seln.

– Tro det el­ler in­te, men jag går fak­tiskt of­tast klädd i t-shirt och jeans. I dag tyc­ker jag att jag bor­de se ut som kli­ché­bil­den av mig sä­ger. Det lär ju bli li­te fo­to­gra­fe­ring un­der da­gen.

Till­va­rons mer and­li­ga di­men­sio­ner har bli­vit ett van­ligt sam­tal­säm­ne i de in­ter­vju­er han ger. De, på ett ovän­tat sätt, kopp­lar hans mo­de­hus till den stör­re kon­sum­tions­kri­tis­ka dis­kus­sio­nen som på­går i det of­fent­li­ga. Fords vi­sion har ald­rig va­rit att pre­mi­e­ra mass­pro­duk­tion. Sna­ra­re har han ar­be­tat i mind­re kvan­ti­te­ter och kon­se­kvent valt dy­ra­re ma­te­ri­al med läng­re livs­längd. I des­sa ti­der som präglas av all­var­li­ga sam­tal om kli­mat­för­änd­ring­ens kon­se­kven­ser får det ho­nom att fram­stå som än en gång i lin­je med sin sam­tid.

– Som mo­de­de­sig­ner ar­be­tar man med att ska­pa så­dant som in­te kom­mer att fin­nas i af­fä­rer­na för­rän om fle­ra år. Den kul­tur vi le­ver i upp­munt­rar tron på att vi kan lö­sa al­la vå­ra pro­blem ba­ra vi har det gott ställt rent ma­te­ri­ellt. Jag ha­de helt glömt bort den and­li­ga si­dan av mitt liv. El­ler sna­ra­re, den fanns där men jag ha­de för­sum­mat den. När det är dags att läm­na jor­de­li­vet är det in­te det ma­te­ri­el­la som är det sista vi tän­ker på. Och visst, jag er­kän­ner mig skyl­dig till att ha va­rit med om att ska­pa det ma­te­ri­el­la, och det är helt okej, men man mås­te se allt i ett bå­de bre­da­re och dju­pa­re per­spek­tiv. π

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.