JOHN­NY COCA

Mul­ber­ry käm­pa­de med vi­kan­de siff­ror och bris­tan­de kre­a­tiv led­ning när John­ny Coca kom in i bil­den. Pla­za Ma­ga­zi­ne har träf­fat en öd­mjuk kre­a­tör som har blåst liv i det iko­nis­ka brit­tis­ka mo­de­hu­set.

Plaza Magazine - - Innehåll - AV RO­BIN DOUGLAS WESTLING

Mul­ber­rys nya kre­a­ti­va di­rek­tör om fram­tids­pla­ner­na.

Iok­to­ber ti­di­ga­re i år pre­sen­te­ra­de Mul­ber­ry sin SS17- kol­lek­tion i en stor la­ger­lo­kal långt ut i syd­öst­ra Lon­don. För­vänt­ning­ar­na var sky­höga då det var John­ny Cocas – Mul­ber­rys nya kre­a­ti­va di­rek­tör – and­ra kol­lek­tion för det brit­tis­ka mo­de­hu­set. I två år har de in­te haft nå­gon kre­a­tiv led­ning alls och var på väg mot bot­ten bå­de eko­no­miskt och kre­a­tivt. John­ny Coca, den kre­a­ti­va ac­ces­soar­de­sig­nern, tog över och fram­ti­den för Mul­ber­ry bör­ja­de ljus­na. John­ny har nu va­rit kre­a­tiv di­rek­tör för mo­de­hu­set i li­te mer än ett år och han har re­dan för­änd­rat mycket in­om Mul­ber­rys es­te­tik. Det märks ock­så tyd­ligt med he­la kon­cep­tet för SS17- vis­ning­en. Vis­nings­lo­ka­len har va­rit en del av den brit­tis­ka dags- och kvälls­tid­ning­en Eve­ning Stan­dards gam­la tryc­ke­ri. Lo­ka­len gav en rå och kax­ig käns­la när mo­del­ler­na mar­sche­ra­de ut på ca­t­wal­ken. Vi kun­de se att Bays­wa­ter-mo­del­len bli­vit upp­da­te­rad än­nu en gång och som till vå­ren och som­ma­ren 2017 kom­mer i en mycket stör­re mo­dell. Även jag, som många and­ra, upp­märk­sam­ma­de att många gång­er kän­des det som att kol­lek­tio­nen var en mer put­sad och po­le­rad ver­sion av det pa­ri­sis­ka un­der­ground­mo­det. Dess­utom kän­de jag hur vis­ning­en näs­tan an­da­des Ve­te­ments. Mycket beror väl på att vis­ning­en sty­la­des av su­per­sty­lis­ten Lotta Vol­ko­va som mer är känd som Dem­na Gva­sa­li­as ”part­ner-in-cri­me” på Ve­te­ments och Ba­len­ci­a­ga. Det blev ett tyd­ligt bud­skap från Mul­ber­ry att mär­ket de­fi­ni­tivt läm­nat Em­ma Hills es­te­tik med hun­dar och bloms­te­rar­range­mang bakom sig.

En må­nad in­nan vis­ning­en träf­fa­de jag John­ny när han var på en blixtvi­sit i Sve­ri­ge för öpp­ning­en av Mul­ber­rys nya bu­tik på Bir­ger Jarls­ga­tan i Stock­holm. Jag frå­ga­de hur hans förs­ta år på det brit­tis­ka mo­de­hu­set har va­rit. ”In­ten­sivt” sva­ra­de han trött. ” Väl­digt in­ten­sivt” tilla­de han och be­rät­ta­de att det ha­de va­rit ett år med ex­tremt mycket ar­be­te. Bland an­nat att gå ige­nom al­la de ka­te­go­ri­er han skul­le ska­pa för Mul­ber­ry som in­ne­fat­ta­de en hel re­a­dy-to-wear kol­lek­tion, smyc­ken, väs­kor och skor.

– Jag har till­bring­at ex­tremt mycket tid i fa­bri­ken för att träf­fa al­la hant­ver­ka­re för att få en dju­pa­re för­stå­el­se av va­ru­mär­kets histo­ria, för att på ett så bra sätt som möj­ligt ut­veck­la Mul­ber­ry till nå­got an­norlun­da och spe­ci­ellt. Men att vi fort­fa­ran­de be­hål­ler det brit­tis­ka ar­vet som Mul­ber­ry har.”

John­ny Coca väx­te upp i Se­vil­la i Spa­ni­en och som barn ut­märk­te han sig ex­tra mycket in­om ma­te­ma­tik och na­tur­ve­ten­skap. Un­der sin barn­dom sam­la­de John­ny på si­na fa­vo­rit­mo­de­ma­ga­sin och tit­ta­de på Ky­lie Mi­no­gue och Ma­don­nas mu­sik­vi­de­os för att se vad de ha­de på sig. Att John­ny skul­le job­ba med mo­de var in­te alls själv­klart. Det kän­des för långt bort för ho­nom, men tan­ken att de­sig­na nå­got fanns all­tid i hans hu­vud. Möb­ler, bi­lar och bygg­na­der var då det han tänk­te mest på att de­sig­na och ut­veck­la. Sam­ti­digt pac­ka­de John­ny si­na väs­kor och flyt­ta­de till Pa­ris för att stu­de­ra kon­struk­tions­tek­nik på Ecol­le Boul­le. Där­ef­ter på­bör­ja­de han si­na stu­di­er in­om ar­ki­tek­tur och in­red­nings­de­sign.

Un­der ti­den John­ny Coca stu­de­ra­de in­red­nings­de­sign tjä­na­de han ex­tra peng­ar som fri­lan­san­de skylt­föns­ter­sty­list för Lou­is Vuit­ton. När han en dag ri­ta­de bil­den av de skylt­föns­ter han skul­le sty­la kom han på sig själv med att ri­ta upp eg­na väs­kor. John­ny tyck­te att hans teck­ning­ar var bra och i en in­ter­vju med W Ma­ga­zi­ne be­rät­tas det att han ring­de upp Lou­is Vuit­tons då­va­ran­de vd Yves Car­cel­le och sa: ”Du vet in­te vem jag är, men jag job­bar för dig. Och jag har många rit­ning­ar på väs­kor jag de­sig­nat som jag skul­le äls­ka att få pre­sen­te­ra för dig.” 30 mi­nu­ter se­na­re ring­de Car­cel­le och be­rät­ta­de att han ar­ran­ge­rat ett mö­te för John­ny med de­sign­che­fer­na för Lou­is Vuit­ton.

Sex må­na­der se­na­re när John­ny ha­de av­slu­tat si­na stu­di­er på Eco­le Boul­le bör­ja­de han de­sig­na väs­kor på hel­tid för Lou­is Vuit­ton. Han till­bring­a­de all sin tid i de­ras atel­jé­er med mo­de­hu­sets hant­ver­ka­re för att få för­dju­pad kun­skap in­om lä­der­va­ror. Ef­ter fem år bör­ja­de John­ny job­ba på Cé­li­ne un­der Mi­chael Kors och blev chef över ac-

John­ny Coca un­der vis­ning­en av Mul­ber­rys SS17- kol­lek­tion.

Väs­kor ur SS17- kol­lek­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.