L’HOM­ME ROU­GE

Hyl­la­de bå­de hem­ma och ut­om­lands. Den gö­te­borgs­ka mo­dekvar­tet­ten vill för­änd­ra det kon­ser­va­ti­va herr­mo­det och byg­ga en bro mel­lan mo­de och konst.

Plaza Magazine - - Innehåll -

Kvar­tet­ten som vill ut­ma­na det kon­ser­va­ti­va herr­mo­det.

Iau­gusti 2016, i en gam­mal in­du­stri­lo­kal i ut­kan­ten av Stock­holms, gjor­de det Gö­te­borgs­ba­se­ra­de herr­mo­de­va­ru­mär­ket L'Hom­me Rou­ge sin förs­ta vis­ning. De pre­sen­te­ra­de bå­de höst­kol­lek­tio­nen 2016 ( Blind Di­men­sions) och vår- och som­mar­kol­lek­tio­nen 2017 ( Gar­den Group) till to­ner­na av Lam­bert och Ga­bor Sza­bo. Plag­gen käns­lo­sam­ma es­te­tik och de unga mo­del­ler­nas vils­na ut­tryck gav vis­ning­en en skör­het som fick en att tän­ka till en ex­tra gång – pre­cis som när du be­trak­tar ett bra konst­verk.

Vis­ning­en var eso­te­risk … med vac­ker mu­sik, mo­del­ler kläd­da i blom­mor och plagg som pas­sar in i de flestas gar­de­ro­ber. Kvar­tet­ten vil­le in­te ge ett kon­kret bud­skap, ut­an läm­na­de bud­ska­pet till oss – be­trak­tar­na.

L'Hom­me Rou­ge är herr­mo­de­va­ru­mär­ket som im­po­ne­ra­de ti­digt på den svens­ka mo­de­e­li­ten. Bakom va­ru­mär­ket står Jonatan Härn­gren (design), Carl-Jo­han Holt­back (af­färs­ut­veck­ling), John-Ru­ben Holt­back (VD) och Ax­el Trä­gårdh (för­sälj­ning).

Kvar­tet­ten star­ta­de va­ru­mär­ket ef­ter stu­di­e­ti­den i Lund där brö­der­na John-Ru­ben och Carl-Jo­han träf­fa­de Ax­el. Kort där­ef­ter klev kre­a­tö­ren Jonatan in i bil­den som ha­de stu­de­rat mo­de och tex­til på Kunsta­ka­de­mins de­sign­sko­le i Kö­pen­hamn, och år 2010 tog de till­sam­mans fram en en­kel ribb­stic­kad mös­sa som en motreaktion på den rå­dan­de slit- och släng-men­ta­li­te­ten. Grup­pen var då fa­sci­ne­ra­de ut­av att ska­pa en kom­mer­si­ell pro­dukt men som bå­de höll i kva­li­tet och tid­lös­het – två vik­ti­ga de­lar i va­ru­mär­kets dna som de fort­sät­ter att ar­be­ta starkt in­om.

JR: Det är väl­digt vik­tigt för oss att man he­la ti­den kan job­ba med en kva­li­ta­tiv design som kan räc­ka över tid och som du kan ploc­ka in och ut ur gar­de­ro­ben he­la ti­den.

L'Hom­me Rou­ge – den rö­da män­ni­skan på frans­ka – står för pas­sion. Kvar­tet­ten vill ”för­änd­ra det gans­ka kon­ser­va­ti­va herr­mo­det” ge­nom ut­ma­na­de sil­hu­et­ter och fär­ger, och all­tid ifrå­ga­sät­ta vad som är fe­mi­nint med vad som är mas­kulint. När jag frå­gar om de tyc­ker att dem har för­änd­rat nå­got än­nu är de osäk­ra.

J: Det man vill åt är att ha någ­ra de­lar av en kol­lek­tion som till ex­em­pel ska­par frå­ge­tec­ken, som kans­ke väx­er i mäns ögon.

A: Vi job­bar kring det vi gil­lar, det konst­när­li­ga ut­tryc­ket, ge­nom att stäl­la en frå­ga och gö­ra någon­ting som man in­te för­vän­tar sig.

Ni har sagt i en in­ter­vju till Vo­gue.com att ni vill byg­ga en bro mel­lan mo­de och konst. Hur gör man det?

JR: Det hand­lar mycket om att job­ba och va­ra sann mot sig själv. Sen att du vå­gar job­ba när­ma­re kons­ten. Vi har mycket kvar där som vi vill vi­sa. Vi ut­ma­nar oss själ­va he­la ti­den och jag tror man kom­mer att se mer av det det när­mas­te året, vi får allt mer själv­för­tro­en­de.

J: Ja, det är en in­tres­sant ut­ma­ning att byg­ga en bro mel­lan mo­de och konst. Det är in­te så att vi nöd­vän­digt­vis ser vårt mo­de som konst. Det bott­nar mer i en pro­cess där man ut­går från ett spe­ci­fikt äm­ne och lå­ter det ta plats i kol­lek­tio­nen. Och att in­te sväl­ja he­la kom­mer­sen. Ba­ra det tyc­ker jag är en li­ten häng­bro mel­lan mo­de och konst. Att man in­te ba­ra bryr sig om kun­den ut­an är helt är­lig mot pro­ces­sen och äm­net när man ska­par.

L'HOM­ME ROU­GE SKA­PA­DE hö­ga för­vänt­ning­ar in­för de­ras förs­ta mo­de­vis­ning ge­nom att sät­ta upp sto­ra af­fi­scher runt om i Stock­holm. Af­fi­scher­na var por­trätt­bil­der från de­ras look­book, fo­to­gra­fe­ra­de av Philip Mess­mann. Idén var att hit­ta fler an­sik­ten till va­ru­mär­ket och att in­te fo­ku­se­ra en­bart på klä­der­na.

CJ: Vi är ett re­la­tivt ungt va­ru­mär­ke och många kän­ner in­te till oss, så då var det väl­digt upp­lyf­tan­de att stäl­la en frå­ga med des­sa af­fi­scher. Du ser det på stan, ett sånt där vac­kert por­trätt och kans­ke frå­gar dig själv ”vad är det­ta?” Folk tog ned plan­scher­na och tog med dem hem, och vi har fått många för­fråg­ning­ar i ef­ter­hand från folk om de kan få en plansch.

I sam­band med de­ras vis­ning i Stock­holm öpp­na­de L'Hom­me Rou­ge sin förs­ta bu­tik på Kruk­ma­kar­ga­tan i Stock­holm. Bu­ti­ken an­vän­der va­ru­mär­ket Som en kon­cep­tu­ell yta där be­sö­ka­ren ska kun­na ta del av kol­lek­tio­ner­nas kon­cept.

JR: Vi gil­lar att ge be­trak­ta­ren ett an­nat syn­sätt, ett par and­ra ”glas­ö­gon” – det blir ju så när man har ett kon­cept­tänk bakom. Vi kom­mer att för­änd­ra den här ytan in­för var­je sä­song.

L'Hom­me Rou­ge kom­mer att pre­sen­te­ra sin höst/vin­ter 2017- kol­lek­tion un­der Fa­shion We­ek in Stock­holm i ja­nu­a­ri. Men jag kun­de in­te mot­stå att frå­ga om de vill va­ra kvar på mo­de­vec­kan i Stock­holm el­ler om de kom­mer att sat­sa mer in­ter­na­tio­nellt.

A: Vi har haft li­te dis­kus­sio­ner. Sve­ri­ge är vår hem­ma­mark­nad och det är här vi ver­kar, men vi har li­te gre­jer på gång. π

AW16 SS17

SS17

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.