TEN­DENS DOF­TER

Mo­de­hu­sen sat­sar på hau­te par­fu­me­rie och ökar pri­ser­na på si­na pre­stige­par­fy­mer med fle­ra hund­ra pro­cent. Kans­ke är det mo­dets mot­gift mot masskon­sum­tion – att åter­få ex­klu­si­vi­tet på en ex­plo­a­te­rad mark­nad.

Plaza Magazine - - Innehåll -

Eva Magnuszewska om mo­de­hu­sens störs­ta in­komst­käl­la.

År 1921 bad Coco Chanel par­fymö­ren Ernst Beaux ska­pa sex par­fy­mer åt hen­ne – hon gil­la­de num­mer 5 mest. I dag säljs en Chanel Nº 5 var 55:e se­kund. Än­da se­dan Coco Cha­nels da­gar har par­fym va­rit en vik­tig del av mo­de­hu­sens verk­sam­het. Det räc­ker in­te läng­re att pro­du­ce­ra två kol­lek­tio­ner per år; dagens de­sig­ner mås­te gö­ra re­sort­kol­lek­tio­ner, pre-spring och pre­fall, en­gångs­kol­lek­tio­ner för låg­pris­ked­jor, samt vär­na om sin all­ra störs­ta kas­sa­ko: par­fy­mer.

Men i en tid då det lan­se­ras fle­ra hund­ra oli­ka dof­ter om året, vil­ket lett till att mark­na­den för mo­de­mär­kens par­fy­mer mat­tats av, har hu­sen bör­jat om­vär­de­ra si­na dof­ter. Och det tycks ha upp- stått en motreaktion mot masskon­sum­tion. Mo­de­hu­sens nya stra­te­gi är att dri­va pri­ser­na och ex­klu­si­vi­te­ten på si­na par­fy­mer hög­re än nå­gon­sin.

När Lou­is Vuit­ton lan­se­ra­de par­fym nu i sep­tem­ber, för förs­ta gång­en på 70 år, så var prislap­pen hög. 2 000 kr för 100 ml. 3 000 för 200 ml. And­ra fram­stå­en­de mo­de­hus som Chanel, Di­or, Gi­venchy och Ar­ma­ni, har al­la ex­pan­de­rat till en ni­schad mark­nad som kal­las hau­te par­fu­me­rie. Det är för­stås mycket ex­klu­si­va dof­ter sam­man­sat­ta av skick­li­ga par­fymö­rer i frans­ka Gras­se – och be­grän­sad till­gång till des­sa är en del av dof­ter­nas ap­pe­al.

Den­na typ av sats­ning står än så länge ba­ra för en li­ten del av all par­fym som säljs, men det är de som väx­er snab­bast. Kans­ke är det ett sätt för mo­de­hus att åter­ta ex­klu­si­vi­tet, ett sätt att und­vi­ka masskon­sum­tion (och mass­vinst) till för­mån för nå­got unikt och in­di­vi­du­ellt – vil­ka kun­der fak­tiskt är vil­li­ga att be­ta­la för. π

Värl­dens lyx­i­gas­te mo­de­hus nya dof­ter för vå­ren/som­ma­ren 2017. Pi­vo­i­ne Suz­hou Soie De Nac­re, 1 700 kr, Ar­ma­ni. L'Fem­me, 1 250 kr, Pra­da. Tro­b­le in He­a­ven, 2 540 kr, Christian Loubou­tin. BOY, 3 000 kr, Chanel. Les Par­fums, 1 800 kr, Lou­is Vuit­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.