UT­VALT

Su­per­mo­del­len Fri­da Gustavs­sons fa­vo­rit är ett verk av konst­nä­ren Ju­lia Pei­ro­nes.

Plaza Magazine - - Innehåll -

Su­per­mo­del­len Fri­da Gustavs­sons fa­vo­rit­verk.

”När jag förs­ta gång­en kom i kon­takt med Ju­lia Pei­ro­nes konst­när­skap, för un­ge­fär fy­ra-fem år se­dan, blev jag så otro­ligt ta­gen. Mo­ti­ven av ton­årstje­jer som fång­ats i ”fel” ögon­blick blot­ta­de nå­got hos mig, en igen­kän­ning av att va­ra den krop­pen, det an­sik­tet fram­för ka­me­ran ut­läm­nad till be­skå­da­rens blick. Att va­ra ton­å­ring och vil­ja pas­sa in, bli äls­kad och be­und­rad tror jag al­la kan re­la­te­ra till. Ver­ket Ni­ke träf­fa­de helt rätt hos mig; jag tror på att kö­pa konst som loc­kar fram nå­got i en som be­trak­ta­re och går all­tid på min mag­käns­la. Det­ta verk ha­de jag gått och tänkt på och drömt om i fle­ra år in­nan jag nu i hös­tas änt­li­gen gjor­de slag i saken. Det är ett av mi­na fa­vo­rit­verk i min sam­ling och häng­er på he­ders­plat­sen i min hall. ”

BOR: Sö­der­malm, Stock­holm. ÅL­DER: 23. YR­KE: Mo­dell, mo­de­i­kon och DJ. AK­TU­ELL MED: Som an­sik­te för par­fy­men L’eau de Ni­na by Ni­na Ric­ci. Fri­da Re­ch­lin Gustavs­son fo­to­gra­fe­rad ex­klu­sivt för Pla­za Ma­ga­zi­ne av hen­nes man Hjal­mar Re­ch­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.