MA­TEN, MY­TEN, LE­GEN­DEN

Den mytomspun­na kro­gen PA & Co fyl­ler 30 år. Det fi­ras med... än­nu en kok­bok, vil­ket även är bokens namn.

Plaza Magazine - - Krog -

BBrö­der­na Niklas och Håkan Eric­son var 24 re­spek­ti­ve 21 år när de slog upp dör­rar­na till PA&Co 1986, re­stau­rang­en där Dra­ma­tens skå­de­spe­la­re har trängts med mu­sik- och kän­di­se­li­ten i 30 år. Än i dag flo­re­rar kän­da an­sik­ten på kro­gen. På PA&Co:s instagram hit­tar du bland and­ra skå­de­spe­la­ren Ör­jan Ram­berg, mu­si­ker­na Mau­ro Scoc­co och Ju­lia Frej. Förr var bords­bok­ning av de ef­ter­trak­ta­de 38 sitt­plat­ser­na en­dast re­ser­ve­rat för re­stau­rang­ens stam­gäs­ter, men i dag har al­la möj­lig­he­ten – om du ring­er sam­ma dag.

Re­stau­rang­en ser­ve­ra­de sin förs­ta bok, PA&Co - mer än en kok­bok, för tio år se­dan. Den be­lö­na­des med pri­set Årets kok­bok och var när­mast en mus­tig gry­ta full av nostal­gins magiska dof­ter, sma­ker och be­rät­tel­ser skriv­na av för­fat­ta­ren, jour­na­lis­ten och re­kla­ma­ren Claes Brit­ton. Den in­ne­höll även por­trätt av kän­da stam­gäs­ter, bil­der av Sve­ri­ges främs­ta fo­to­gra­fer och själv­klart även fan­tas­tis­ka re­cept. Även om PA&Co är vad som kal­las för en scen att ses och sy­nas på så är ma­ten än­då den cen­tra­la in­gre­di­en­sen i fram­gångsre­cep­tet.

För 30-års­ju­bi­lé­et tog kre­a­tö­rer­na god tid på sig. Till­sam­mans med en av bokens fo­to­gra­fer, Pel­le Bergström, res­te krö­gar­na och skri­ben­ten Claes Brit­ton runt i mat­värl­den – till ex­em­pel till Reims i Frank­ri­ke där tea­met fick lå­na ett vin­slott av en cham­pagne­pro­du­cent. En an­nan des­ti­na­tion var Ös­ter­len i Skå­ne där de ska­pa­de ku­li­na­risk fo­to­konst av närod­la­de grön­sa­ker. Ett av bokens ka­pi­tel hand­lar om grundsma­ker; här bjuds du på vac­kert fo­to­gra­fe­ra­de klas­si­ker såsom gre­mo­la­ta med citron, per­sil­ja och vit­lök.

– Vi har lagt ner mycket tid på den här kok­bo­ken för att gö­ra den här­lig och spän­nan­de, sä­ger Niklas.

Pel­le Bergström, en av Sve­ri­ges främs­ta stil­le­ben­fo­to­gra­fer med upp­drags­gi­va­re som Her­mès, Lou­is Vuit­ton och Rolex, lär­de kän­na brö­der­na Eric­son un­der ar­be­tet med den ti­di­ga­re kok­bo­ken. Mi­kael Jansson, stjärn­fo­to­gra­fen som ar­be­tat med allt från Vo­gue till W Ma­ga­zi­ne, har ta­git kok­bo­kens al­la por­trätt-, mil­jöoch ming­el­bil­der. Han är se­dan länge stam­mis på PA&Co, Claes Brit­ton li­kaså. – Claes är en i fa­mil­jen om man sä­ger så. Han sä­ger ”vi” när vi

pra­tar om PA&Co, in­te ”ni”, näm­ner Niklas.

Ni var en av de förs­ta i Stock­holm med kon­cep­tet att för­e­na at­mo­sfär, mu­sik och män­ni­skor i matupp­le­vel­sen. Hur lyc­ka­des ni ska­pa den­na in­ti­ma sa­long?

– Vad det verk­li­gen in­te är, är just ett kon­cept. Vi har ald­rig gil­lat be­grep­pet kon­cept för har man ett kon­cept blir det in­te håll­bart, ett kon­cept blir ju ute ef­ter ett tag. Må­let var in­te att det här skul­le va­ra i 30 år, ut­an vad vi gjor­de var egent­li­gen ba­ra att gö­ra det vi själ­va tyck­te om. Kro­gen har all­tid va­rit li­ten och det har där­för va­rit be­grän­sad möj­lig­het att ta emot bords­be­ställ­ning­ar i för­väg. Det gjor­de PA&Co svåråt­kom­ligt. Att vå­ra stam­gäs­ter rå­ka­de va­ra många skå­de­spe­la­re, and­ra kän­da män­ni­skor i när­he­ten av Dra­ma­ten och att vi kän­de folk som var mu­si­ker har gjort att det bli­vit ” kän­dis­krog” av PA, men det är ingen­ting vi i grun­den strä­vat ef­ter.

Hur länge fort­sät­ter fram­gång­en med PA&Co?

– Vem vet. Vi tyc­ker fort­fa­ran­de det är jäv­ligt kul, men i dag är vi in­te li­ka när­va­ran­de på PA. Jag är ba­ra där en kväll i vec­kan, sen job­bar jag på Bist­ro Süd [PA&Co’s sys­ter­krog på Sö­der­malm] och Håkan hål­ler på med vår nya vin­bar på Odeng­a­tan. Så det finns så mycket an­nat. Kans­ke vå­ra barn tar över, jag vet in­te. Men vi är in­te på nå­got sätt tröt­ta och vi kän­ner att det finns plats för oss li­te över­allt i Stock­holm. π

Konst­nä­ren Dan Per­rin sva­rar för en se­rie mål­ning­ar och teck­ning­ar som ger en ny ka­rak­tär till bo­ken, där­ibland om­slags­bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.