FIN­STÄMD FORM

Plaza Magazine - - Design -

Un­der Stock­holm Design We­ek i feb­ru­a­ri pre­sen­te­rar De­sign­gal­le­ri­et en ny ut­ställ­ning där form­gi­va­ren Alex­an­der Ler­vik och ar­tis­ten Eva Dahl­gren ta­git fram ett unikt glas­konst­pro­jekt på te­mat ljus.

I ut­ställ­ning­en Dit lju­set le­der kom­mer be­sö­kar­na mö­tas av ett mörkt uni­ver­sum där glas­krop­par­na får liv ge­nom ljus och ljud, med and­ra ord ett mu­sik­styc­ke skri­vet av Eva Dahl­gren.

Glas­före­må­len är till­ver­ka­de till­sam­mans med glas­hant­ver­kar­na vid Må­lerås glas­bruk. Till ut­ställ­ning­en har Ler­vik och Dahl­gren även form­gett ett gäng hand­tuf­ta­de mat­tor i sam­ar­be­te med svens­ka Oge­borg för att för­fi­na ljudupp­le­vel­sen i gal­le­ri­et. Helt enkelt ett mås­te på 2017 års de­signa­gen­da!

Ut­ställ­ning­en Dit lju­set le­der på­går 7 – 28 feb­ru­a­ri på De­sign­gal­le­ri­et i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.