W HO­TEL

Plaza Magazine - - Krog -

AMS­TER­DAM, NE­DER­LÄN­DER­NA

Som så of­ta i and­ra Ams­ter­dam-sam­man­hang, vän­der W på be­grep­pen och har pla­ce­rat sin re­cep­tion överst i ho­tel­let, som egent­li­gen ut­gör två ho­tell. Den ena de­len, Ex­change, är en fö­re det­ta te­le­fon­väx­el. Det är här du chec­kar in och kan fi­ra din an­komst med en re­jäl cock­tail och med 360 gra­ders ut­sikt över sta­den. Den and­ra de­len, Bank, är som nam­net an­ty­der in­hyst i en fö­re det­ta bank­lo­kal. Huskrop­par­na lig­ger mitt emot varand­ra och har fått be­hål­la si­na ur­sprungs­fa­sa­der, me­dan in­nan­dö­me­na ri­vits ut. I Bank, som är det li­te mer so­fisti­ke­ra­de de­len, lig­ger re­stau­rang The Dut­chess, spa, gym och en in­ku­ba­tor för de lo­ka­la kre­a­tö­rer­na. Ex­change ax­lar rol­len som den liv­li­ga­re gran­nen, där de med ungt hjär­ta floc­kas i ba­ren. Oav­sett vil­ken del av W du fö­re­drar, bor du helt klart mitt i sme­ten. W är pit­to­reskt, kos­mo­po­li­tiskt, rufft och ele­gant på en och sam­ma gång

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.