The Athe­nae­um

Plaza Magazine - - Krog -

LON­DON, ENG­LAND

Tänk dig in­slag av vik­to­ri­ansk bo­ning, över­klass­mil­jö, lek­plats för adel, par­la­ments­le­da­mö­ter och Lon­dons May­fair. Där har du es­sen­sen av The Athe­nae­um, ett av Lon­dons få fa­mil­jeäg­da ho­tell. Ef­ter en om­fat­tan­de re­no­ve­ring, ge­nom- förd av Kin­nersley Kent Design, har en rik tra­di­tion bu­rits vi­da­re ge­nom att lå­ta the ”good ti­mes” fort­sät­ta rul­la i den­na väl ge­nom­för­da ho­tellupp­da­te­ring. Oav­sett om du re­ser hit pri­vat el­ler i af­fä­rer, el­ler själv el­ler i stör­re säll­skap, finns ett brett ut­bud av bå­de mat, häl­sa och för­strö­el­se till­hands ut­an att du be­hö­ver läm­na byg­get. Tänk ock­så på att det kan va­ra så att just det rum du bor i ti­di­ga­re oc­ku­pe­rats av Eli­za­beth Tay­lor, Ste­ven Spiel­berg el­ler Har­ri­son Ford – en stäm­pel så god som nå­gon på att du hit­tat ett stäl­le som verk­li­gen pas­sar dig.

Se­na­to Ho­tel, Mi­la­no.

The Athe­nae­um, Lon­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.