»Det sak­na­des rikt­ning och jag kom som en frisk fläkt. «

Plaza Magazine - - Krog -

ces­so­a­rer­na. Han var se­dan en kort tid på det Schwei­zis­ka lä­der­gods­fö­re­ta­get Bal­ly och gick se­dan till­ba­ka till Cé­li­ne un­der Phoe­be Phi­lo led­ning.

– När de först bad mig att åter­vän­da till Cé­li­ne sa jag nej. Men då träf­fa­de jag Phoe­be. Hon vet vad hon vill och ska­par allt med mycket kär­lek och hjär­ta. När du ar­be­tar med en så stark och be­gå­vad per­son så för­vän­tar du dig att bli fram­gångs­rik. Det tänk­te in­te jag. Jag vil­le gö­ra Phoe­be lyck­lig.

Hur ser du på dig själv som kre­a­tiv di­rek­tör över ett mo­de­hus när du job­bat i bak­grun­den i så många år?

–Ef­tersom jag har ar­be­tat som de­sig­ner i bak­grun­den un­der så många år så har jag ing­en och ing­et att va­ra rädd för. Jag vill verk­li­gen va­ra fo­ku­se­rad och kon­cen­tre­rad på vad jag tror är den rät­ta vä­gen för Mul­ber­ry att gå, och att för­sö­ka ut­veck­la he­la pro­ces­sen och de­sig­nen ef­ter min vi­sion med al­la er­fa­ren­he­ter jag har sam­lat på mig un­der åren.

Var det en ut­ma­ning att ta över som kre­a­tiv di­rek­tör med tan­ke på att Mul­ber­ry in­te ha­de haft nå­gon led­ning i två års tid?

–Nej det tyc­ker jag in­te. Min vi­sion och min led­ning är väl­digt an­norlun­da jäm­fört med de and­ra som har ba­sat över mo­de­hu­set ti­di­ga­re. Det var kul för mig att kom­ma in ef­tersom det in­te har fun­nits nå­gon kon­kret rikt­ning på länge och jag blev som en frisk fläkt.

Vil­ken var den störs­ta ut­ma­ning­en?

–Att gö­ra Mul­ber­ry till ett mer in­ter­na­tio­nellt, tren­digt och coolt va­ru­mär­ke.

Mul­ber­rys fa­brik är be­lä­gen i So­mer­set i syd­väst­ra Eng­land. Fa­bri­ken är om­gi­ven av jord­bruks­mark och här till­ver­kar Mul­ber­ry si­na lä­der­va­ror. Det va­ru­mär­ket är mest kän­da för. Fö­re­ta­get som grun­da­des år 1971 av Ro­ger Saul - en hip­pe­ent­re­pre­nör som bör­ja­de till­ver­ka lä­der­bäl­ten vid sitt köks­bord. Ro­ger ska­pa­de ock­så re­jä­la ax­el­väs­kor i en mo­dell som an­vän­des tra- di­tio­nellt för jakt och fis­ke. 2004 läm­na­de Ro­ger Mul­ber­ry och fö­re­ta­get an­ställ­de den unga de­sig­nern Nicho­las Knight­ly som in­tro­du­ce­ra­de den iko­nis­ka Mul­ber­ry-väs­kan Bays­wa­ter – som fort­fa­ran­de är mär­kets mest sål­da väs­ka. 2010 de­sig­na­de Mul­ber­rys Em­ma Hill-väs­kan Alexa som var in­spi­re­rad av ett fo­to av den brit­tis­ka mo­de­i­ko­nen Alexa Chung och nu 2016 lan­se­ra­de John­ny Coca den nya väs­kan Map­le.

– Oh, the Map­le! sä­ger John­ny när jag frå­ga­de om den nya väs­kan och fort­sät­ter: "Om man är en per­son som till ex­em­pel re­ser mycket el­ler job­bar med mo­de så har man all­tid så mycket sa­ker med sig. Man ska få plats med da­tor, tid­ning­ar och dokument i väs­kan. Jag gil­lar att ska­pa nå­got som bå­de är struk­tu­rellt och funk­tio­nellt. Du har al­la des­sa fack och bå­de långa och kor­ta lä­der­band. De kor­ta för en mer so­fisti­ke­rad och ele­gant look och de långa är till för be­kväm­lig­het." Väs­kan Map­le är en väl­digt prak­tisk väs­ka i var­da­gen och det är nå­got som jag verk­li­gen job­bar på – att se en pro­dukt och för­stå al­la dess pro­blem för att se­dan gö­ra den bätt­re. Jag de­sig­nar väs­kor som du kan bä­ra var­je dag. Och jag kom­mer se till att de­sig­nen är stark och olik and­ra väs­kor.

Ja, du de­sig­na­de även en upp­da­te­rad ver­sion av Bays­wa­ter. –Ja, Bays­wa­ter är ju en iko­nisk väs­ka för Mul­ber­ry och jag för­sö­ker verk­li­gen att re­spek­te­ra Mul­ber­rys arv och det iko­nis­ka i pro­duk­ten, men jag vill sam­ti­digt ska­pa nå­got som är mer håll­bart. Men vi kom­mer all­tid att be­hål­la pro­duk­ten i hel­het och vi har satt sam­ma pris på den upp­da­te­ra­de väs­kan som ori­gi­na­let för det ska ju in­te bli nå­gon täv­ling om vil­ken väs­ka som säl­jer bäst. Väs­kor­na ska ha sam­ma funk­tion, vi ger ba­ra en an­nan kund med en an­nan stil en väs­ka som de kan de­fi­ni­e­ra sig med. Det var där­för jag upp­da­te­ra­de Bays­wa­tern, för att ska­pa nå­got mer ak­tu­ellt, tren­digt och sofistikerat. π

John­ny Coca un­der vis­ning­en av SS17- kol­lek­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.