Nytt och unikt de­sign­sam­ar­be­te

Plaza Magazine - - Krog -

Edith pi col­lec­tion, ett nytt och unikt de­sign­sam­ar­be­te mel­lan Pla­za In­te­ri­ör och Fur­ni­no­va. En vac­ker sof­fa som vä­ver sam­man styr­kan i Pla­za In­te­ri­örs bre­da kun­nan­de in­om Skan­di­na­visk design och Fur­ni­no­vas långa er­fa­ren­het av att byg­ga och de­sig­na sof­for. Un­der de­sign­pro­ces­sen har må­let he­la ti­den va­rit tyd­ligt: en unik sof­fa som kom­bi­ne­rar tid­lös ele­gans med var­da­gens öns­ke­mål om be­kväm­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.