TOM­MY HIL­FI­GERS TIDS­LIN­JE

Plaza Magazine - - Krog -

1951 Thomas Jacob Hilfiger föds i den lil­la sta­den El­mi­ra, New York. Hans mam­ma var sjuk­skö­ters­ka och hans pap­pa ju­ve­le­ra­re och som älds­ta bar­net av nio fick han in­ta en typ av fa­ders­roll för de yng­re. I ar­be­tar­klass­om­rå­det där de bor är in­te all­tid allt lätt och Tom­my själv är in­te en li­ka glad ung­dom som de som of­ta synts i hans va­ru­mär­kes­kam­pan­jer.

1969

Till­sam­mans med två vän­ner öpp­nar Tom­my, ba­ra 18 år gam­mal, bu­ti­ken Pe­op­le’s Pla­ce i en käl­lar­lo­kal i hemsta­den El­mi­ra. Här säl­jer de väl ut­val­da vin­ta­ge­klä­der, skor och ski­vor sam­ti­digt som de dri­ver fri­sörsa­long och an­ord­nar spel­ning­ar.

1976

Tom­my träf­far sin för­ta fru Su­san Ci­ro­na som ar­be­tar på Pe­op­le’s Pla­ce.

1977

Tom­my är 25 år och har själv be­kräf­tat att han ha­de li­te väl kul på den nu­me­ra iko­nis­ka natt­klub­ben Stu­dio 54, vil­ket le­der till att Pe­op­le’s Pla­ce blir bank­rut­ta.

1980

Tom­my gif­ter sig med Su­san Ci­ro­na.

1985

Ut­an nå­gon de­sign­ut­bild­ning lan­se­rar Tom­my Hilfiger det eg­na va­ru­mär­ket. Det är även det­ta år Tom­my Hilfiger an­ställs för att ska­pa Coca Co­las klä­der. Rug­by­trö­jan blir en fa­vo­rit hos al­la unga un­der 1980-ta­let. Mo­han Mur­ja­ni är den per­son som bå­de in­tro­du­ce­rar Tom­my för Coco Co­la-job­bet och som fi­nan­si­e­rar lan­se­ring­en av Tom­mys eget va­ru­mär­ke.

1986

Ge­or­ge Lo­is nu­me­ra iko­nis­ka re­klam­kam­panj The Hang­man Cam­paign be­står ut­av en gi­gan­tisk bill­board på Ti­mes Squa­rei New York där Tom­my Hilfiger jäm­förs med den ti­dens tre störs­ta ame­ri­kans­ka de­sig­ner: Ralph Lau­ren, Per­ry El­lis och Cal­vin Kle­in.

1992

Tom­my Hilfiger blir det förs­ta mo­de­fö­re­ta­get som finns med på New York-bör­sen.

1994

Snoop Dogg bär Tom­my Hil­fi­gers klä­der när han gäs­tar Sa­tur­day Night li­ve. Hilfiger, som mu­sik­fan och bu­si­nes­sman, sna­ra­re än de­sig­ner är nöjd med att va­ru­mär­ket tar sig an en mer hip hop-vän­lig stil, gi­gan­tis­ka lo­go­ty­per och bag­gie byx­or. Det­ta är dock på be­kost­nad på va­ru­mär­kets ur­sprung­li­ga prep­py-stil.

1997

Tom­my ger ut sin förs­ta bok som är en histo­ria om hans liv i bil­der. All Ame­ri­can. Ef­ter den­na har han släppt yt­ter­li­ga­re sju böc­ker.

1999

Tom­my är pi­on­jär med att mark­nads­fö­ra sitt va­ru­mär­ke med hjälp av väl­kän­da per­so­ner. Brit­ney Spe­arc bär Tom­my Hilfiger un­der sin tur­né Ba­by

one mo­re ti­me tour. Många and­ra världs­kän­di­sar bär ock­så va­ru­mär­ket vil­ket är mycket fram­gångs­rikt för Tom­my Hilfiger. Tom­my själv häv­dar att många av de kän­di­sar som bu­rit hans klä­der var hans vän­ner.

2000

Ef­ter 20 års äk­ten­skap och fy­ra barn skil­jer sig Su­san och Tom­my.

2005

På fem år sjun­ker va­ru­mär­kets om­sätt­ning drastiskt. Från 2 bil­jo­ner dol­lar (2000), till de knap­pa 500 mil­jo­ner dol­lar som va­ru­mär­ket om­sät­ter 2005.

2006

Det Lon­don­ba­se­ra­de risk­ka­pi­tal­bo­la­get Apax Part­ners kö­per upp Tom­my Hilfiger-kon­cer­nen för 1,6 bil­jo­ner dol­lar, men Tom­my själv är kvar i fö­re­ta­get som glo­bal va­ru­mär­ke­s­am­bas­sa­dör.

2008

Tom­my gif­ter sig med sko­de­sig­nern Dee Oclep­po.

2009

Dee och Tom­mys son Se­basti­an föds. Se­basti­an är den yngs­te av Tom­mys fem barn.

2014

För 70 mil­jo­ner dol­lar kö­per Tom­my Hilfiger ho­tel­let The Ra­le­igh i Mi­a­mi. Han har stor­slag­na pla­ner på att för­vand­la ho­tel­let till ett lyx­igt med­lems­ho­tell med ex­klu­si­va för­de­lar för de som be­ta­lar en år­lig av­gift. Men tills re­no­ve­ring­ar­na och ar­ran­ge­ringe­mang­en är i ord­ning kan du fort­fa­ran­de bo­ka ett rum.

2015

Va­ru­mär­ket om­sät­te r6,7 bil­jo­ner dol­lar.

2016

Med su­per­mo­del­len Gi­gi Ha­did som front­fi­gur släp­per Tom­my Hilfiger ny See-now-Buy7. now kol­lek­tion.

1. Tom­my Hilfiger i de ut­ställ­da jeans som han se­na­re kom att sten­tvät­ta. 2. En ’Twen­ty-so­met­hing’ Hilfiger in­tog New York. 3. Pe­op­le’s Pla­ce var mer än ba­ra en kläd­bu­tik, det var en livs­stil. 4. Tom­my Hilfiger gick från 7th Avenue-bad boy till att bli front­fi­gu­ren för ame­ri­kansk stil. 5. Ten­nisproff­set Ra­fael N ada li un­der­klä­des kam­panj. 6. Be­kym­mers­lö­sa ung­do­mar har of­ta synts i Hil­fi­gers re­klam­kam­pan­jer. 7. Tom­my till­sam­mans med su­per­mo­del­len Naomi Camp­bell, tac­kar publi­ken ef­ter SS05 vis­ning. 8. Tom­my till­sam­mans med Da­vid Bowie och Iman un­der fo­to­gra­fe­ring­en av Tom­my Hil­fi­gers vår­kol­lek­tion för 2004. 9. Ame­ri­can Drea­mer, Tom­my Hil­fi­gers själv­bi­o­gra­fi. 10. 1999 spons­ra­de han The Rol­ling Sto­nes tur­né, No secu­ri­ty tour. 11. Brit­ney Spe­ars på tur­ne 1999, som var spons­rad av Hilfiger. 12. 2009 gif­ter sig Tom­my med sin nu­va­ran­de fru, sko­de­sig­nern och för­det­ta mo­del­len Dee Oclep­po.

11. 12.

1.

10.

5.

4.

8.

2.

6.

3.

9.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.