TOM­MY HIL­FI­GERS BO­STÄ­DER

The Pla­za Ho­tel

Plaza Magazine - - Krog -

2008 köp­te Tom­my Hilfiger lä­gen­he­ten in­u­ti det le­gen­da­ris­ka Pla­za ho­tel. Tom­my köp­te bå­de vå­ning 18 och 19 för att se­dan kom­bi­ne­ra dem bå­da till vad som i dag är en ele­gant eta­ge­vå­ning. På den 19:evå­ning­en finns en pri­vat tak­ter­rass som har en ena­stå­en­de ut­sikt över Cen­tral Park och Fifth Avenue. Hil­fi­gers in­tres­se för konst syns tyd­ligt på väg­gar­na där tav­lor av bland and­ra Pablo Pi­cas­so häng­er. Rum­mens in­red­ning skif­tar i stil. Allt från so­bert och ele­gant i guld och kräm­färg till pam­pigt och mörkt. Vis­sa rum är mer per­son­li­ga me­dan and­ra re­flek­te­rar ho­tell­käns­lan som sit­ter i väg­gar­na på The Pla­za. Den­na lä­gen­het är just nu up­pe för för­sälj­ning, pri­set är 58,9 mil­jo­ner dol­lar.

Tom­my och Dee Hilfiger fo­to­gra­fe­ra­de i sin eta­ge­vå­ning i The Pla­za Ho­tel i New York. Vå­ning­en är full av pop­konst, in­klu­si­ve fle­ra av An­dy War­hol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.