CAY BOND

Plaza Magazine - - Saota Låter Sig Mentalt Omfamna Naturens Krafter -

BOR: Stock­holm. YR­KE: För­fat­ta­re, tren­da­na­ly­ti­ker och mo­de­jour­na­list.

Pa­ris är Cays and­ra hem och så har det va­rit i näs­tan he­la hen­nes liv. Här läs­te Cay på uni­ver­si­te­tet för att bli tolk men hop­pa­de av ef­ter tre år på grund av att hon blev helt fa­sci­ne­rad av mo­dekul­tu­ren och vil­le i stäl­let bli mo­de­jour­na­list. Cay har se­dan dess be­skri­vit den frans­ka mo­de­histo­ri­en och rap­por­te­rat ut­veck­ling­en i tid­ning­ar, tv och i hen­nes fö­re­drag.

”Jag äls­kar Pa­ris för den ri­ka kul­tu­rens skull, i den in­går även mo­de. Sta­den är oer­hört rik på vär­de­full in­spi­ra­tion. Jag vet ing­en stad i värl­den som lyc­kas ska­pa så at­trak­ti­va bu­ti­ker som här.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.