Mar­gi­e­la – the Her­mès Ye­ars

Plaza Magazine - - Mode Nu -

MOMU, ANTWERP Snart tilläg­nas Mar­tin Mar­gi­e­las ban­bry­tan­de es­te­tik en stor ut­ställ­ning på mo­de­mu­se­et MoMu i An­twer­pen. Det är de­sig­nerns tolv kol­lek­tio­ner för Her­mès, 1997–2003, som är i fo­kus när ut­ställ­ning­en äm­nar un­der­sö­ka hur des­sa ge­nom­sy­rat hans eget mär­ke, Mai­son Mar­tin Mar­gi­e­la. Ex­pe­ri­men­tel­la wor­kin-pro­gressplagg med syn­li­ga söm­mar, råa kan­ter och över­di­men­sio­ne­ra­de pro­por­tio­ner har helt klart va­rit kon­se­kvent ge­nom åren – och in­te minst ut­ma­nan­de för Her­mès sig­na­tur­stil. Re­sul­ta­tet? Per-fek-ti­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.