Da­vid Hock­ney

Plaza Magazine - - Mode Nu -

TATE, LON­DON Det här är en av de störs­ta ut­ställ­ning­ar­na nå­gon­sin med Da­vid Hock­neys verk. Den nu 80-åri­ge konst­nä­ren från Brad­ford i Yorkshi­re har ska­pat den be­röm­da mål­ning­en A Big­ger Splash och det of­ta re­pro­du­ce­ra­de dub­bel­por­trät­tet Mr and Mrs Clark and Per­cy. Här finns äld­re verk som ger be­trak­ta­ren möj­lig­het att se röt­ter­na till Hock­neys nu­ti­da och mest ak­tu­el­la als­ter. Pi­cas­sos mångsidig­het, pop­konst, Ka­li­for­ni­ens kli­mat, fär­ger och fri­het ut­an för­do­mar har in­spi­re­rat ho­nom all­ra mest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.