”Mo­det till­hör in­te bour­geoi­sie-eli­ten läng­re, det till­hör ung­do­men.”

Plaza Magazine - - Butik Nu -

I den förs­ta re­klam­kam­pan­jen sig­ne­rad Raf Simons för Cal­vin Kle­in var var­ken Ken­dall Jen­ner el­ler Gi­gi Ha­did, bå­da ti­di­ga­re kam­panj­mo­del­ler för CK, i bild. I stäl­let syn­tes okän­da mo­del­ler fram­för en fond av amerikansk konst av An­dy War­hol, Ri­chard Price och, gi­vet­vis, Ster­ling Ru­by. På sam­ma sätt har Simons satt sin prä­gel, om än dis­kret, på mo­de­hu­sets log­ga. Det­ta ge­nom att lå­ta den iko­nis­ka form­gi­va­ren Pe­ter Sa­vil­le, som bland an­nat ska­pat om­slag till Joy Di­vi­sion och New Or­der, gö­ra en mo­der­ni­se­ring av den tra­di­tio­nel­la log­gan.

En av an­led­ning­ar­na till att Raf Simons läm­na­de Di­or var att han öns­ka­de ett stör­re hel­hets­grepp över mo­de­hu­sets ut­tryck. Möj­li­gen är det­ta lät­ta­re att få på ett mo­dernt ame­ri­kanskt mo­de­hus än på en lands­kle­nod som Di­or. När Cal­vin Kle­in till­kän­na­gav Raf Simons som ny chi­ef cre­a­ti­ve of­fi­cer stod det klart att han skul­le bli kre­a­tivt an­sva­rig för Cal­vin Kle­in Col­lec­tion, Pla­ti­num, Jeans, Un­der­wear och Ho­me Brands samt ha sis­ta or­det i frå­gor om mo­de­hu­sets mark­nad, kom­mu­ni­ka­tion och vi­su­el­la stra­te­gi­er. Det vill sä­ga Raf Simons styr i stort sett he­la mo­de­hu­set till­sam­mans med sin trog­ne par­häst Pi­e­ter Mu­li­er som kre­a­tiv le­da­re. En li­ten aning om ett de­mo­kra­ti­se­rat och kanske mer re­bel­liskt mo­de än de ti­di­ga­re chefs­de­sig­ner­tea­met på CK, Fran­ci­sco Cos­ta (dam) och Ita­lo Zuc­chel­li (herr), bju­dit på gav Raf Simons när han pra­ta­de om hau­te coutu­re i en in­ter­vju med GQ för­ra året. På frå­gan om hur mo­de­värl­den för­änd­rats sva­ra­de han upp­ro­riskt:

– Mo­det till­hör in­te den burg­na eli­ten läng­re, det till­hör ung­do­men. Eli­ten tror och har all­tid trott att mo­de är en­dast för dem. De spot­tar på ung­do­men och fat­tar in­te att spe­let re­dan är för­lo­rat. π

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.