Kvin­nan bakom de­sig­nern

När mo­de­de­sig­nern Jo­han Lin­de­berg ska väl­ja sin favorit blir det hans mång­å­ri­ga sam­ar­bets­par­ter Ul­ri­ka Nils­son.

Plaza Magazine - - News -

”Ul­ri­ka Nils­son är Sve­ri­ge mest in­fly­tel­se­ri­ka mo­de­per­son­lig­het. Hon är ett ge­ni, har ett otro­ligt este­tiskt öga och är ex­tremt ef­fek­tiv. Ul­ri­ka är mentor till Ida Sjöstedt och Di­a­na Or­ving – och till mig. När jag åter­vän­de som de­sig­ner på J.Lin­de­berg var det ett krav att Ul­ri­ka skul­le föl­ja med som kon­sult. Vi har kännt varand­ra i näs­tan 30 år. Un­der nit­ti­o­ta­let var vi för­lo­va­de och ett par. När jag star­ta­de Die­sel i Sve- ri­ge drev hon showroo­met. När jag grun­da­de BLK DNM blev hon fö­re­ta­gets Eu­ro­pa­chef. Vår es­te­tik är oer­hört ko­or­di­ne­rad. Det förs­ta jag gjor­de när jag åter­vän­de till J.Lin­de­berg var att de­sig­na en dam­kol­lek­tion. Jag an­ser att kvin­nor bör ta över mak­ten och le­da oss till en bätt­re värld. Ul­ri­ka för­står hur jag ser på kvin­nor. Jag fat­tar inga be­slut ut­an att stäm­ma av med hen­ne. Jag ser hen­ne som mitt and­ra öga.”

NAMN: Jo­han Lin­de­berg. BOR: Broo­klyn, New York. YR­KE: De­sig­ner och fo­to­graf. AK­TU­ELL MED: Sin förs­ta kol­lek­tion för J.Lin­de­berg se­dan come­bac­ken. OM UL­RI­KA: Kre­a­tiv råd­gi­va­re. Dri­ver den in­fly­tel­se­ri­ka bu­ti­ken Jus i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.