Mi­na dröm­mars tid

”Pla­za upp­fyll­de min dröm.”

Plaza Magazine - - Ledare -

Re­dan som 18-åring ha­de jag pla­nen klar för mig: jag skul­le bli chefre­dak­tör på ett stort må­nads­ma­ga­sin. Egent­li­gen ha­de jag re­dan upp­fyllt dröm­men, då jag året där­på ha­de star­tat mitt eg­na mu­sik­fan­zi­ne hem­ma i Umeå. Men tan­ken var för­stås att få bli det på ett rik­tigt, eta­ble­rat ma­ga­sin. 13 år se­na­re gick dröm­men i upp­fyl­lel­se, när Pla­za Publishings äga­re Christop­her Öst­lund frå­ga­de mig om jag vil­le ta över som chefre­dak­tör på Pla­za Ma­ga­zi­ne ef­ter Elin af Klint­berg. Be­hö­ver jag sä­ga att sva­ret var själv­klart.

Att le­da Pla­za Ma­ga­zi­ne – och se­dan, i allt stör­re ut­sträck­ning, vårt herr­mo­de­ma­ga­sin Pla­za Uo­mo – kom att bli den en­skilt mest de­fi­ni­e­ran­de job­bupp­le­vel­sen jag nå­gon­sin haft. Un­der fem års tid har jag fått för­verk­li­ga många av de dröm­jobb jag haft se­dan min tid som ton­å­rig fan­zi­ne­re­dak­tör. Jag har träf­fat män­ni­skor jag ald­rig trod­de jag skul­le få träf­fa – från Tom­my Hil­fi­ger till La­po El­kann till Cin­dy Craw­ford. Jag har fått be­stäl­la fan­tas­tis­ka mo­de­re­por­tage, med svens­ka stjärn­mo­del­ler som El­sa Hosk, Fri­da Gustavs­son, The­res Alex­an­ders­son, och in­ter­na­tio­nel­la stor­he­ter som Ca­ro­li­ne de Mai­g­ret och Sop­hie Aus­ter. Jag har kun­nat pub­li­ce­ra ett fler­tal uni­ka in­ter­vju­er, med världs­kre­a­tö­rer som Jo­han Renck, Jo­han Lin­de­berg och Ali­cia Vi­kan­der, samt glo­ba­la stor­he­ter som Pa­trick De­mar­che­li­er och Tom Ford. Bra gick det ock­så, då vi un­der förs­ta året lyc­ka­des öka räck­vid­den med 43% och snabbt nå över 70 000 lä­sa­re.

Själv­klart har det funnits ut­ma­ning­ar. Me­diebran­schen har ge­nom­gått enor­ma för­änd­ring­ar un­der de fem år jag va­rit chefre­dak­tör. På Pla­za har vi tack­lat ut­ma­ning­ar­na ge­nom att bli bätt­re på att nå ut till lä­sa­re och bransch ge­nom events. Med herr­mo­de­tid­ning­en Pla­za Uo­mo har va­rit sär­skilt fram­gångs­rik med åter­kom­man­de fes­ter un­der Pit­ti Uo­mo-mäs­san i Flo­rens.

Fast mest stolt är jag över att ha fått job­ba med ett gäng ge­ni­a­la med­ar­be­ta­re, fram­för allt vår mo­de­chef Ro­bert Nord­berg, form­gi­var­na Staf­fan Frid och Jes­si­ca Erics­son, re­dak­tör Eva Mag­nus­zews­ka, webb­re­dak­tör Jo­han Magnusson, samt säl­ja­re Ro­set­te Hirsch och Lud­vig Hirsch, som al­la på oli­ka sätt bi­dra­git till att gö­ra Pla­za Ma­ga­zi­ne den star­ka platt­form för in­ter­na­tio­nellt mo­de och glo­bal de­sign som den är i dag. Men även al­la re­dak­tions­med­lem­mar som kom­mit och gått, från re­dak­tö­rer och form­gi­va­re till as­si­sten­ter och prak­ti­kan­ter, har gjort ovär­der­li­ga in­sat­ser för tid­ning­en. Här ut­mär­ker sig sär­skilt vå­ra mo­de­as­si­sten­ter, ut­an vil­kas en­vi­sa fot­ar­be­te tid­ning­en ald­rig skul­le se så gla­mou­rös och stil­full ut. Tack Jim­my Guo, Ni­co­le de Champs, He­vi Eng­berg och Ro­bin Douglas West­ling.

När jag nu kli­ver vi­da­re mot nya mål i li­vet och kar­riä­ren kom­mer jag för evigt min­nas min tid på Pla­za Ma­ga­zi­ne och Pla­za Uo­mo som en av de ro­li­gas­te, in­ten­si­vas­te, mest ut­ma­nan­de och ut­veck­lan­de, i mitt liv. Det var ju här jag upp­fyll­de mitt livs störs­ta dröm. Glad som­mar och trev­lig läs­ning!

1

3

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.