NADYA GRUNER

Plaza Magazine - - Medarbetare -

Från flyg­vär­din­na till jour­na­list och nu gör Nadya långprak­tik på Pla­za Ma­ga­zi­ne. Hon är även so­ci­al me­di­e­re­dak­tör på Ro­sen­rum­met/ NK och ar­be­tar som sty­list. Lus­ten att re­sa finns kvar. Iro­niskt nog åk­te hon in­te läng­re än till Helsing­fors för att sti­mu­le­ra upp­täc­kar­lus­ten. I det här num­ret träf­far hon fins­ka konst­nä­ren Jen­ni Hil­tunen och går hu­se­syn hos Isa­bel­le Kvist. – Jag har all­tid upp­levt om­värl­den som färg­stark och in­ten­siv! Det är en gå­va att va­ra käns­lig för in­tryck. Det är nå­got jag an­vän­der mig av som jour­na­list. Likt en svamp su­ger jag åt mig allt vac­kert och in­tres­sant. Det är en fröjd att få ar­be­ta med min pas­sion, mo­de!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.