ANYA DE TOBON

Plaza Magazine - - Medarbetare -

Stock­holmstje­jen Anya de Tobon kan skönhet! Hon ut­bil­da­de sig i Lon­don och har se­dan dess bland an­nat ar­be­tat med fle­ra kän­da svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la ma­ga­sin, re­klam­kam­pan­jer och age­rat skön­hets­re­dak­tör på Con­tri­bu­tor. Anya är en av Sve­ri­ges mest an­li­ta­de ma­ke upar­tis­ter, se­dan åtta år till­ba­ka åt Cha­nel. – Det är all­tid ett sant nö­je att ar­be­ta med Fe­lice och hen­nes vack­ra Bot­ti­cel­li-an­sik­te. Vi ha­de en ro­lig dag till­sam­mans un­der Cha­nel-plåt­ning­en i ett gam­malt skydds­rum på Sö­der med blin­kan­de lam­por och da­to­rer. En värld långt från mo­de­bubb­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.