Bon voyage!

Plaza Magazine - - Nu Åtråvärt -

För över 160 år se­dan grun­da­de Lou­is Vuit­ton ett fö­re­tag som kom att re­vo­lu­tio­ne­ra res­kons­ten.

Lou­is Vuit­ton föd­des år 1821 i An­chay, ett aning­en ob­skyrt om­rå­de i öst­ra Frankrike. Re­dan vid 13 års ål­der rym­de han hem­i­från för att mö­ta det spän­nan­de li­vet i Pa­ris. Väl i ”la ci­té de lu­miè­re”, dit Lou­is Vuit­ton an­län­de till fots, fick han jobb som en ”box-ma­king”-lär­ling till Mon­sieur Mare­chal, och lär­de sig då vik­ti­ga fär­dig­he­ter som för­pack­ning och kon­ser­ve­ring. Lou­is gjor­de snabbt ett namn för sig bland över­klas­sen i Pa­ris och vid ti­den han fyll­de 30 år ha­de hans lis­ta av kun­der sträckt sig än­da till den högs­ta gra­den av frans­ka kung­lig­he­ter då kej­sa­rin­nan Eugé­nie de Mon­tijo, hust­ru till Na­po­le­on III och den mäk­ti­gas­te kvin­nan i Frankrike, an­ställ­de Lou­is Vuit­ton som sin per­son­li­ga ”box­a­re”.

Med sitt go­da ryk­te och sin fi­na kund­lis­ta kun­de Vuit­ton pla­ne­ra fram­ti­den.

Året 1858, och ba­ra fy­ra år ef­ter Lou­is Vuit­tion öpp­nat sin bu­tik, re­vo­lu­tio­ne­ra­de han han­deln ge­nom att vi­sa sin förs­ta se­rie av plat­ta res­väs­kor, vil­ka till i dag an­ses som mo­dernt ba­gage.

Var­för? Jo, den­na in­no­va­ti­va och ele­gan­ta form var re­si­stent mot lukt och vat­ten. De var ock­så rek­tangu­lä­ra, vil­ket gjor­de väs­kor­na per­fek­ta att stap­la. Det i sin tur re­sul­te­ra­de i nöj­da kun­der som kun­de re­sa smi­digt, sä­kert och in­te minst snyggt.

Än i dag är Lou­is Vuit­ton ett av värl­dens mest ex­klu­si­va mo­de­hus och säl­jer fort­fa­ran­de sin lin­je med prak­tis­ka ba­gage. Pla­zas fa­vo­rit för som­ma­rens re­sor är klas­si­kern

Al­zer. Res­väs­kor av lä­der, mäs­sing och i mo­no­gram can­vas. Al­zer 60, 54 000 kr, Al­zer 65, 55 000 kr och Al­zer 75, 57 000 kr, Lou­is Vuit­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.