MODEFOTOGRAFEN LAGERFELD

Plaza Magazine - - Nu I Ateljén Jenni Hiltunen -

Karl Lagerfeld är in­te ba­ra de­sig­ner ut­an även fo­to­graf. Han me­nar att form­gi­van­det och fo­to­gra­fe­ran­det in­flu­e­rar varand­ra, och att fo­to­gra­fe­ran­det ock­så hjälpt ho­nom att ut­veck­las till att bli en skick­li­ga­re kre­a­tör: ”Idag är fo­to­gra­fi en cen­tral del av mitt liv. Jag kan in­te se till­va­ron ut­an det fil­ter som fo­to­gra­fe­ran­det in­ne­bär. Jag ser värl­den och mo­de ge­nom ka­me­raö­gat. Det hjäl­per mig att upp­rätt­hål­la en kritisk di­stans i mitt ar­be­te, och hjäl­per mig mer än vad jag nå­gon­sin kun­nat ana.”

Ut­ställ­ning­en som­ma­ren 2016 i sam­band med Pit­ti Uo­mo, på Pa­laz­zo Pit­ti, var den störs­ta och mest hel­täc­kan­de nå­gon­sin av hans fo­to­gra­fis­ka verk.

Lagerfeld fo­to­gra­fe­rar H&M-kam­panj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.