KARL LA­GER­FELDS TIDSLINJE

Plaza Magazine - - Nu I Ateljén Jenni Hiltunen -

1933 Karl Ot­to Lagerfeld föd­des 10 sep­tem­ber 1933 i Ham­burg, Tyskland, där han väx­te upp med si­na två syst­rar Mart­ha Christi­a­ne och Thea samt för­äld­rar­na Ot­to och Eli­sa­beth. Hans mor kom­mer ur­sprung­li­gen från Sve­ri­ge. Om man frå­gar Karl om fö­del­se­da­tum så är han av den upp­fatt­ning­en att han föd­des 1938. 1953

Karl flyt­tar till Frankrike som 14-åring för att stu­de­ra. Han väc­ker snabbt upp­märk­sam­het i mo­de­värl­dens Pa­ris. Ny­kom­ling­en vin­ner wool­mark pri­ze där de­sig­nern Pi­er­re Bal­main sit­ter i ju­ryn och han får upp ögo­nen för den unga stu­den­ten. 1955

Lagerfeld blir an­ställd hos Bal­main som as­si­stent. 1958

Karl avan­ce­rar till as­si­stant director hos Je­an Pa­tou. 1963

Bör­jar han ar­be­ta som de­sig­ner för det ita­li­ens­ka mo­de­hu­set Ti­zi­a­ni och fri­lan­sar för Chloé där han så små­ning­om blir an­ställd och ar­be­tet fort­lö­per un­der många år sam­ti­digt som han ar­be­tar för and­ra mo­de­hus. 1972

Samarbetet med Fen­di­fa­mil­jen in­leds och fortsätter i 50 år. Det är det längs­ta samarbetet ge­nom ti­der­na i mo­de­värl­den och vid 84 års ål­der är han fort­fa­ran­de verk­sam och har inga pla­ner på att sak­ta ner.

"No one has li­ved long enough to do it for such a long ti­me, and I'm not ti­red of it at all. I even think I work bet­ter to­day and ha­ve a clea­rer he­ad. My work is a big­ger pri­o­ri­ty now than when I was young­er, and it's a ve­ry good thing." 1980

Karl har många gång­er i me­dia kal­lats för mo­de­värl­dens ka­me­le­ont. Han by­ter of­ta upp­drag och har ar­be­tat för många oli­ka de­sig­ners och fö­re­tag. Un­der åt­ti­o­ta­let var han en su­per­stjär­na med ett spän­nan­de so­ci­alt liv med kän­dis­vän­ner som An­dy War­hol och prin­ses­san Stép­ha­nie av Mo­naco. 1983 12 år ef­ter Coco Cha­nels bort­gång tar Karl över Cha­nel och blå­ser nytt liv i det sjangse­ra­de mo­de­hu­set. Kon­cep­tet ”re­a­dy-to-wear fashion” blir en nystart för fö­re­ta­get och i dag de­sig­nar han sex kol­lek­tio­ner per år för Cha­nel. 2000

Lagerfeld tjä­nar 22 mil­jo­ner dol­lar på att säl­ja av sin konst- och mö­bel­sam­ling från 1700-ta­let. 2002

Karl ska­par sa­go­li­ka ko­sty­mer för Car­men. Un­der tio år ax­lar han rol­len som ko­stym­de­sig­ner för många oli­ka pro­duk­tio­ner på La Sca­la-te­a­tern. 2004

Lagerfeld är den all­ra förs­ta de­sig­nern som ingår ett de­sign­sam­ar­be­te med H&M. Hans kol­lek­tion som be­står av ett tret­ti­o­tal plagg blir en ome­del­bar suc­cé .Ma­don­na bär spek­ta­ku­lä­ra scen­klä­der un­der sin världs­tur­né, Re-In­ven­tion tour, som de­sig­nats av ho­nom.

2005 Tom­my Hil­fi­ger kö­per Lagerfeld Gal­le­ry men Karl fortsätter att va­ra dess kre­a­ti­va le­da­re. För förs­ta gång­en med­ver­kar han i en do­ku­men­tär­film som he­ter Sig­nè Cha­nel till­sam­mans med Oprah Win­frey och Eli­sa­beth Hur­ley. Fil­men skild­rar ar­be­tet kring höst- och vin­ter­kol­lek­tion hos Cha­nel coutu­re. 2006 Lagerfeld gal­le­ry by­ter namn till Karl Lagerfeld och han de­sig­nar Ky­lie Mi­no­gues upp­märk­sam­ma­de scen­klä­der för Show­girl Ho­me­coming Tour. 2007

Do­ku­men­tär­fil­men La­ger

feldt Con­fi­de­ti­el pro­du­ce­ras av den frans­ke film­ma­ka­ren Ro­dolp­he Mar­co­ni. Han är den en­da som har fått tillå­tel­se att fil­ma det var­dag­li­ga li­vet rätt upp och ner ut­an någ­ra hem­lig­he­ter. Om det var ett ut­räk­nat PR-trick el­ler en verk­lig­hets­tro­gen film som fak­tiskt de­mas­ke­rar le­gen­den med de svar­ta sol­glas­ö­go­nen är det ing­en som rik­tigt vet. 2010

Coca-Co­la light-flas­kor pryds av mo­de­i­ko­nen och han in­le­der ett sam­ar­be­te med Or­re­fors där han de­sig­nar kri­stall­konst. Kol­lek­tion bär nam­net Or­re­fors by Lagerfeld. 2011

En helt ny kläd­kol­lek­tion för det ame­ri­kans­ka va­ru­hu­set Ma­cy`s pro­du­ce­ras. Det är en kol­lek­tion som er­bju­der de­sign till bud­get­pris. Karl av­slö­jar för me­dia att han in­te äger nå­gon mo­bil­te­le­fon ef­tersom han tyc­ker att det dis­tra­he­rar kre­a­ti­vi­te­ten. 2015

Öpp­nar han den förs­ta eg­na Karl Lagerfeld bu­ti­ken i Do­ha, Qa­tar och Karl Lagerfeld ger sig in i ho­tell­bran­schen. Det lyx­i­ga Cha­nel­ho­tel­let de­sig­nat av sti­li­ko­nen lig­ger i ki­ne­sis­ka Macao och är en del av det nya ho­tel­lyx­im­pe­ri­et Lis­boa Pa­la­ce, som dess­utom byg­ger ett Ver­sa­ce-ho­tell de­sig­nat av Do­na­tel­la Ver­sa­ce. Kom­plex­et pla­ne­ras öpp­na un­der 2017.

Vän­ner i vim­let. Karl Lagerfeld med Anna Win­tour.

Back to the drawing­board. Vid rit­bor­det har Karl La­ger­felds all­tid trivts.

Iko­nen. Ro­dolp­he Mar­co­nis per­son­li­ga do­ku­men­tär­film, 2007.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.