Q& A: SCARLETT JO­HANS­SON

Som skå­de­spe­la­re kan Scarlett Jo­hans­son bå­de för­gyl­la ac­tion­fil­mer och in­di­edra­man, men på svens­ka kan hon ba­ra sä­ga ” jag äls­kar dig”. Nog så vik­ti­ga ord.

Plaza Magazine - - Innehåll - AV GUN­NAR REHLIN

Gun­nar Rehlin träf­far skå­de­spe­la­ren med dansk­svenskt på­brå.

Hon har job­bat som skå­dis se­dan hon var tio år gam­mal. Som 14-åring fick hon sitt ge­nom­brott mot Ro­bert Red­ford i Man­nen som kun­de ta­la med häs­tar. Nu­me­ra är dansk/svensk-ätt­ling­en Scarlett Jo­hans­son en världs­stjär­na, som ut­an pro­blem väx­lar mel­lan ac­tion­fil­mer som Aveng­ers och ex­pe­ri­men­tel­la in­di­e­fil­mer som Un­der the Skin. Scarlett sjung­er ock­så. Hon har gjort ett al­bum med Tom Waits- co­vers och har nu ett eget band som he­ter The Sing­les. Scar­letts sång­röst har lik­nats vid Deb­bie Har­ry från det klas­sis­ka ban­det Blon­die. Du är ju dansk- och svensk­ätt­ling. Hur myc­ket svens­ka kan du?

– The on­ly thing I can say is ”jag äls­kar dig”. Mi­na för­äld­rar an­vän­de all­tid dans­ka som ett hem­ligt språk, så att vi barn in­te skul­le för­stå vad de ta­la­de om. Hur ser ditt skan­di­na­vis­ka på­brå ut?

– Mi­na far­för­äld­rar het­te Ej­ner och Hed­da Bain­kamp Jo­hans­son. Ej­ners far het­te Ax­el Ro­bert Jo­hans­son och kom från Sve­ri­ge. Hans fru Mar­gret­he var dans­ka. Min far­far lev­de i Dan­mark där han var en väl­känd kul­tur­per­son­lig­het. Och som sagt min far­fars far kom från Sve­ri­ge. Där­av nam­net Jo­hans­son. Jag har bå­de ame­ri­kanskt och danskt pass. Hur myc­ket har du va­rit i Skan­di­na­vi­en?

– Min pap­pa och min halv­bror Christi­an och jag har va­rit i Kö­pen­hamn och vi åk­te ock­så till Le­go­land. Det var en kul stad, Kö­pen­hamn, och bra att gå om­kring i. Och Stock­holm be­sök­te jag för någ­ra år se­dan. Jag vill gär­na åka till­ba­ka. Jag kän­ner verk­li­gen att det skan­di­na­vis­ka är en del av mitt arv. Det känns som om du un­der he­la din kar­riär för­sökt gö­ra det som är an­norlun­da?

– Jag har all­tid job­bat med så­dant som jag ve­lat job­ba med. Jag är ing­en bort­skämd New York-unge och jag har in­te gjort någ­ra skräck­fil­mer. Jag har all­tid ve­lat gö­ra så­dant som känts an­norlun­da. Al­la har sin spe­ci­el­la ut­ma­ning och jag le­tar all­tid ef­ter ut­ma­ning­ar. Tan­ken på att jag kan gö­ra någon­ting, att jag kan spe­la en viss ka­rak­tär, att hål­la den ka­rak­tä­ren ger ener­gi en tid. Som till ex­em­pel den ut­märk­ta sci fi-fil­men Un­der the Skin, där du gjor­de di­na förs­ta na­kensce­ner.

– Den gjor­de jag för att tes­ta mi­na eg­na grän­ser och hur trygg jag är i mig själv. Så var­je film har sin egen ut­ma­ning. Hur stor ut­ma­ning är det att gö­ra ac­tions­ce­ner som när du spe­lar Black wi­dow i Mar­vel­fil­mer­na?

– När jag slogs med Frank Gril­lo i Cap­tain Ame­ri­ca ban­ka­de han verk­li­gen ski­ten ur mig. Jag vill gö­ra så myc­ket stunt­jobb som möj­ligt istäl­let för att ge allt till dem. Sen är det kul att jäm­fö­ra blå­mär­ken ef­teråt. Du figh­ta­de myc­ket i Ghost in the Shell som kom nu i år. Vad fång­a­de ditt in­tres­se i den fil­men?

– Den byg­ger ju på en ani­me, en teck­nad ja­pansk film. Den är po­e­tisk och eso­te­risk och jag var in­te rik­tigt sä­ker på vad det var vi gav oss in på. Sam­ti­digt var jag ny­fi­ken. Jag ha­de pre­cis fått barn och allt kän­des stort och över­väl­di­gan­de. Du är all­tid mån om att hål­la pri­vat­li­vet bor­ta ur in­ter­vju­er. Är det tuff t att va­ra of­fent­lig per­son?

– Det är obe­hag­ligt. För mig bör­ja­de det när jag ha­de sla­git ige­nom. Nu syns jag på om­sla­gen på al­la skval­ler­tid­ning­ar i aff ärer­na och folk tycks tro att ”ef­tersom vi har gjort dig till stjär­na så har vi rätt att ve­ta all­ting om dig”. Det kan va­ra oer­hört fru­stre­ran­de. Det som är pri­vat, det är pri­vat. Är du ak­tiv på so­ci­a­la me­di­er?

– Jag är in­te på Twit­ter och sånt. Det är knappt jag kan ringa i te­le­fon. Sån där tek­nik är in­te min grej. Det in­ne­bär in­te att jag in­te är ny­fi­ken. Om mi­na vä­nin­nor hit­tar nå­got bra skval­ler på nä­tet så vill jag di­rekt ve­ta vad det hand­lar om. π

Scarlett Jo­hans­son i Ghost in the Shell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.