Klä­der­na el­ler mu­si­ken?

Mu­sik och mo­de dan­sar i takt, Ico­na Pop ser spel­ning­en som en run­way. För Pla­za kom­mer världs­stjär­nor­na ur gar­de­ro­ben.

Plaza Magazine - - I Atel­jen – Jim Di­ne -

AV NA­DYA GRU­NER

En för­vän­tan häng­er i luf­ten så in­ten­siv att du kan ta på den, strål­kas­tar­ljus, rökri­då­er och så tu­sen­tals fans som äls­kar pop­du­on. Så le­ver li­vet nu­me­ra för stock­holmstje­jer­na Ai­no och Ca­ro­li­ne som till­sam­mans bil­da­de Ico­na Pop år 2009. Lå­ten I lo­ve it gjor­de dem till världs­stjär­nor över en natt. De har de­lat scen med Ka­ty Per­ry, Mi­ley Cyrus, och tur­ne­rat runt he­la värl­den. Fle­ra gång­er om. Idag har de be­und­ra­re som sträc­ker sig från Tay­lor Swift till Ba­rack Oba­ma.

Pla­za mö­ter Ico­na Pop för en ex­klu­siv in­ter­vju när de är i Stock­holm för att le­da mo­de­ga­lan och spe­la in ny mu­sik. För tje­jer­na går mu­sik och mo­de i sam­ma taktslag, spel­ning­ar är de­ras run­ways.

– Det är en vac­ker pro­cess av hårt ar­be­te som blom­mar ut i per­fek­tion i någ­ra få mi­nu­ter, sen bör­jar allt om från bör­jan igen. Du­on in­spi­re­ras av äm­net, re­la­tio­nen mu­sik och mo­de. – Just nu spen­de­rar vi en hel del tid i vår stu­dio i Va­sas­tan, då vi släp­per en sing­el i maj. Till som­ma­ren är det tur­né igen. Mu­si­ken är vår störs­ta pas­sion men klä­der­na är ock­så en vik­tig del av vårt vi­su­el­la scen­språk. Plag­gen åter­speg­lar vår ener­gi och per­son­lig­het. Det är kul med mo­de, vi le­ker med vå­ra klä­der och visst är det schysst med de­sig­nersplagg som Cé­li­ne, Rochas och Rodar­te, men vi äls­kar ock­så ny­e­ta­ble­ra­de de­sig­ners, där man får föl­ja med på de­ras spi­ran­de re­sa, fort­sät­ter Ai­no.

Du­on be­rät­tar att de kän­ner varand­ra li­ka bra som de kän­ner sig själ­va. Det finns ett out­ta­lat sys­ter­skap där de hål­ler varand­ra om ryg­gen. De näm­ner även To­ve Lo och Ali­cia Vi­kan­der – pro­fi­ler som ju för öv­rigt gär­na för­knip­pas med mo­de – som be­ty­dan­de flick­vän­ner. El­ler som de själ­va sä­ger, ”vi är sjukt syn­ka­de och mat­cha­de.”

Ca­ro­li­ne av­slö­jar att hon sam­lar på skinn­jac­kor i regn­bå­gens al­la fär­ger, och att Ai­no har en ”crush” på smink.

– Jag spen­de­rar oänd­ligt myc­ket tid på att föl­ja oli­ka Ma­ke­up-tu­to­ri­als på Youtu­be, av­slö­jar Ai­no och skrat­tar högt.

De be­skri­ver sin stil som en gräns­lös bland­ning av gam­malt och nytt där sol­glas­ö­gon, skinn­jac­kor och först­klas­sig hud­vård är ett mås­te. De har lett mo­de­ga­lor, till­de­lats pris för bäst kläd­da-duo av El­le, och de är fli­ti­ga be­sö­ka­re på in­ter­na­tio­nel­la mo­de­vis­ning­ar.

– Jag äls­kar mi­na knä­höga Emi­lio Puc­ci-stöv­lar, de har ba­ra kom­mit till an­vänd­ning två gång­er än så länge, men om mitt hus stod i lå­gor, så skul­le stöv­lar­na va­ra det förs­ta jag räd­da­de, sä­ger Ai­no.

Ca­ro­li­ne, du har ta­tu­e­rat in Eif­fel­tor­net, hur kom­mer det sig?

– One day we gon­na li­ve in Pa­ris, sjung­er tje­jer­na en­stäm­migt som svar på min frå­ga.

Popstjär­nor­na tyst­nar och blir aning­en all­var­li­ga. Vi pra­tar trots allt om mo­dets hu­vud­stad, men en stad som tar en allt stör­re plats även på den glo­ba­la mu­siksce­nen.

– Vi har en väl­digt spe­ci­ell re­la­tion till Pa­ris, ef­tersom vår mu­sik­kar­riär bör­ja­de just i Pa­ris. En plats som man gär­na ro­man­ti­se­rar trots att det vi­lar en slags smut­sig de­ka­dens över sta­den. Vi blev upp­täck­ta ef­ter att vi lagt upp en egen­gjord co­ver på Fri­end­ly Fires - Pa­ris (Ae­ro­pla­ne Re­mix) på Youtu­be. Vi är så tack­sam­ma över att få ar­be­ta med det vi äls­kar, och Pa­ris kom­mer all­tid ha en spe­ci­ell plats i vå­ra hjär­tan.

– Och på min hög­ra un­derarm, tilläg­ger Ca­ro­li­ne.

Vad är det bäs­ta med Pa­ris?

– Vi äls­kar sta­dens väl­sor­te­ra­de vin­ta­ge­bu­ti­ker. Man lyc­kas all­tid hit­ta ou­ti­fits att dö för, även om man ba­ra har en tim­ma över för shop­ping. El­ler så ring­er man till bu­ti­ker­na i Pa­ris in­nan man lan­dar och ef­ter­ly­ser nå­gon fan­tastik Ba­len­ci­a­ga­ko­stym, som in­te går att få tag i nå­gon an­nan­stans.

Är ni få­fänga?

– Bå­de och, just nu ser vi ju ut så­här, osmin­ka­de i mju­kis­byx­or, då är det ing­en som kän­ner igen oss, ha,ha!

Man mås­te få va­ra sig själv emel­lanåt, då blir det ro­li­ga­re att sät­ta på sig höga klac­kar när man ska ut och svi­ra.

Har ni nå­gon fö­re­bild?

– Vå­ra mam­mor! Vi har haft lyx­en att få växa upp med star­ka kvin­nor som all­tid har sagt att vi kan gö­ra och bli vad vi vill. Det kan kanske tyc­kas som en själv­klar­het men vi stö­ter fort­fa­ran­de på kvin­no­förakt och ra­sism – i Sve­ri­ge och ut­om­lands. Vi ser det li­te som ett kall att fö­ra vi­da­re vå­ra mam­mors vär­de­ring­ar med hjälp av li­te Rock’n’roll och Girl Po­wer.

Du­ons kall tar sig ton – bå­de i mu­si­ken och klä­der­na. Även mo­de är ett starkt ut­trycks­me­del. Minns det and­ra gam­la svens­ka ban­det Lustans La­ke­jers be­röm­da ci­tat: ”Klä­der­na är vik­ti­ga­re än mu­si­ken.” Ico­na Pop tar den en gång pro­vo­ce­ran­de fra­sen in i 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.