»Vi blev ga­let för­äls­ka­de.«

Plaza Magazine - - Ma­gis­ka Mont­mar­t­re -

Det var även året då Yves och Pi­er­re bör­ja­de sam­la konst. Till en bör­jan myc­ket art déco, där­ibland ett par sto­ra svar­ta va­ser med geo­met­ris­ka möns­ter av Je­an Dunand.

- Vi blev ga­let för­äls­ka­de i två el­ler tre art déco-saker och de led­de na­tur­ligt till and­ra ting, har Pi­er­re Ber­gé be­rät­tat.

Men över åren väx­te sam­ling­ar­na dra­ma­tiskt i pa­rets hem i Pa­ris och Ma­roc­ko.

Det sto­ra konst­in­tres­set syn­tes i den be­röm­da Mond­ri­an-klän­ning­en, vi­sad i 1965 års höst­kol­lek­tion. Med den rakt skur­na klän­ning­en mar­ke­ra­des ock­så av­stån­det till and­ra mo­de­hus och de­ras skräd­de­ri for­mat ef­ter kvin­no­krop­pens kur­vor. Till upp­fin­ning­ar­na kom­mer ock­så den trans­pa­ren­ta blu­sen (1966) och jump­su­i­ten (1968).

På ut­ställ­ning­en i Pa­ris vi­sar Pi­er­re Ber­gé vägen mel­lan de iko­nis­ka plag­gen. Press­kon­fe­ren­sen är över och han lu­tar sig mot ar­men på en av ku­ra­to­rer­na. Fo­to­gra­fer­na spring­er bak­läng­es fram­för hans föt­ter me­dan hor­den rör sig fram­åt.

In­ne i ett förs­ta, ned­släckt rum mö­ter Yves Saint Lau­rents all­ra förs­ta klän­ning­ar för Di­or. Små och nät­ta ska­pel­ser med vi­da kjo­lar som slu­tar strax un­der knä­et. Pi­er­re Ber­gé stan­nar in för att be­trak­ta dem. För ett ögonblick ver­kar det som att han ska sä­ga nå­got, men han går istäl­let vi­da­re. Så fort­sät­ter det från rum till rum.

Strax föl­jer ett av ut­ställ­ning­ens störs­ta sa­lar. Ve­rusch­ka mö­ter upp i en mon­ter, det är den klas­sis­ka bil­den där hon bär ett ge­vär över ax­lar­na och är klädd i sa­fa­ri­dress an­no 1968. ”Scan­da­le!” skri­ker det från väg­gar­nas tid­nings­ru­bri­ker i ett an­nat rum. En bro­kig ska­ra läpp­mönst­ra­de dräk­ter, tur­ba­ner, grön­fär­ga­de päl­sar och ge­nom­skin­li­ga spet­sar blan­dar bon ton med halv­klätt ga­tu­mo­de. Den 1940-talsin­spi­re­ra­de som­mar­kol­lek­tio­nen från 1971 skäll­des ut av pres­sen, men gick hem hos då­ti­dens ret­roäls­kan­de unga hip­pi­es (de med stor plån­bok).

Vi­da­re föl­jer öar av in­spi­re­ran­de, ex­o­tis­ka plagg – rys­ka ko­sack­dräk­ter och ba­buschka­kjo­lar, ma­roc­kans­ka mag­danstop­par och en van­sin­nigt vac­ker, djup­blå niqab. Där är det äls­ka­de Ma­roc­ko och Lau­rents långa kär­leks­för­kla­ring till kons­ten: Bra­que, Coc­teau, Apol­li­nai­re, Ma­tis­se, Van Gogh och, in­te minst, Mond­ri­an. Or­det ”Bra­que” står det i glim­man­de pal­jett­bro­dyr i nac­ken på en tu­ni­ka.

Var Pi­er­re Ber­gé har ta­git vägen? Han har skri­dit vi­da­re, upp­ta­gen av sin be­trak­tel­se av ett halvt se­kel med Pa­ris-mo­dets kanske störs­ta ge­ni. π

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.