PLA­ZAS FEST I PA­RIS

Pla­za äls­kar Pa­ris – och kär­le­ken är be­sva­rad. Un­der Pa­ris mo­de­vec­ka hölls en guld­kan­tad fest.

Plaza Magazine - - In­ne­håll - AV ANGE­LI­NA JO­LIN FO­TO CY­RIL BAIL­LEUL

Pla­za Ma­ga­zi­nes Edi­tor at Lar­ge, Ange­li­na Jo­lin, rap­por­te­rar från Pla­zas egen fest un­der mo­de­vec­kan i Frank­ri­kes – och mo­dets – hu­vud­stad. Skål!

The Pla­ce to be seen” un­der Pa­ris Fashion We­ek är Hô­tel Pla­za At­hénée på Avenue Mon­taig­ne och i den så kal­la­de PFW Gyl­le­ne Tri­ang­eln, och just här ha­de Pla­za Ma­ga­zi­ne sitt week­end eve­ne­mang. Då vi chec­kar in på ho­tel­let ser vi bland an­nat Marc Jacobs sit­ta vid ett bord. Ja, det är här man ska va­ra, kort sagt.

Svens­ka fris­ör­tea­met Lern­ber­ger Staf­sing låg bakom fri­sy­rer­na och Mia Hög­feldt och Fa­ce Stock­holm stod för ma­ke up på de tolv mo­del­ler­na som un­der fy­ra vis­ning­ar ex­po­ne­ra­de va­ru­mär­ken såsom DAY by Bir­ger Mik­kel­sen, af Kling­berg skor och tu­ni­sis­ka coutu­re-de­sig­nern Meh­di Kal­lel.

Un­der vis­ning­ar­na ser­ve­ra­des high tea i den an­ri­ka Sa­lon Hau­te-Coutu­re på Hô­tel Pla­za At­hénée.

Det vack­ra rum­met var fullt av in­ter­na­tio­nell press och TV­ka­na­ler, kung­lig­he­ter och am­bas­sa­dö­rer, in­ter­na­tio­nel­la in­kö­pa­re och en och an­nan ce­leb­ri­tet.

I sam­ma rum vi­sa­de även Eng­el­bert smyc­ken, Ve­gan De­lights, svens­ka un­der­bart go­da och fi­na ve­gans­ka pra­li­ner, och frans­ka hand­gjor­da skor från Mai­son Cort­hay,

The Glo­be-Trot­ting PR, grun­dat av Va­nes­sa Eriks­son och Pla­za Ma­ga­zi­ne’s Edi­tor-at-Lar­ge Ange­li­na Jo­lin, höll i trå- dar­na och tan­ken är att sam­man­fö­ra unik de­sign och ta­lang från Skan­di­na­vi­en, öv­ri­ga Eu­ro­pa och USA med Mel­la­nöstern.

Det var ro­ligt att se att al­la de mång­kul­tu­rel­la kvin­nor­na var så do­mi­nan­ta på al­la de tre even­ten; de­sig­ners, am­bas­sa­dri­ser och kvinn­li­ga mi­nist­rar, ve­ten­skaps­kvin­nor och lä­ka­re. Det pas­sar bra runt den In­ter­na­tio­nel­la Kvin­no­da­gen.

Te­mat för even­tet var ”A Ca­ring Ex­pe­ri­ence” och en stor del av eve­ne­mang­et var möj­ligt tack va­re Ka­mel Ghri­bi, ord­fö­ran­de för GK In­vest­ment Hol­ding Group, GK Li­fe­sty­le och väsk-va­ru­mär­ket Le Mon­de de Ghri­bi. Eve­ne­mang­et blev så ge­ne­röst och flott ge­nom­fört. Di­rekt ef­ter vis­ning­ar­na fort­sat­te den ti­di­ga kväl­len med stjärnkoc­ken Alain Ducas­se’s cham­pagne-cock­tail i sam­ma vack­ra, le­gen­da­ris­ka rum.

Gäs­ter­na, många bo­en­de på ho­tel­let, kläd­de se­dan om till smo­king för att se­dan fort­sät­ta runt hör­net till Mis­ter Ka­mal Ghri­bi’s väl­gö­ren­hets­mid­dag på ele­gan­ta Sal­le Ven­dô­me på ho­tel Four Se­a­sons Ge­or­ge V. Där hand­la­de kväl­len om att stöd­ja det hår­da ar­be­tet mot hjärt-och kärl­sjuk­do­mar och ge­ne­tis­ka sjuk­do­mar, Pro­ject COR, ita­li­ensk hjärt­forsk­ning­en och UAE Ge­ne­tic Di­se­a­ses As­so­ci­a­tion från Du­bai.

En fest för li­vet, för att an­spe­la på He­ming­ways bok om Pa­ris.

Coutu­re de­sig­nern Meh­di Kal­lel med en av kväl­lens ar­ran­gö­rer Va­nes­sa Eriks­son The Glo­be-Trot­ting PR, klädd i svensk coutu­re av Fa­di el Khou­ry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.