YVES SAINT LAU­RENT

Få har på­ver­kat som Yves Saint Lau­rent. I år är det tio år se­dan han läm­na­de Pa­ris och jor­de­li­vet. Tack va­re hans livsvän Pi­er­re Ber­gé öpp­na­des mu­se­et som vi­sar sex­tio år av om­da­nan­de mo­de. Pla­zas mo­de­re­dak­tör minns ett ma­giskt mö­te.

Plaza Magazine - - In­ne­håll - AV SO­FIA HALL­STRÖM

Ut­i­från ett per­son­ligt mö­te med Yves Saint Lau­rents lång­va­ri­ga part­ner som ny­li­gen gick bort fång­ar Pla­zas mo­de­re­dak­tör sa­gan YSL.

Pi­er­re Ber­gé tar emot i Pa­ris. Det är dags att in­vi­ga en stor utställning över Yves Saint Lau­rent, den förs­ta se­dan han dog för någ­ra år se­dan. Han har bråt­tom: mo­deska­pa­rens livsverk mås­te för­e­vi­gas. Ti­den är knapp, då Ber­gé själv har hun­nit bli en myc­ket gam­mal man. Det vi­ta hå­ret lig­ger i en krans i nac­ken och ögon­loc­ken lig­ger all­var­s­tunga över de sto­ra ögo­nen. Han är barsk och ut­strå­lar fransk, ko­stym­klädd bour­geoi­sie som kon­tras­te­rar mot allt vad Yves Saint Lau­rent stod för: plå­gad skör­het, en enorm mo­de­pro­duk­tion och ena­stå­en­de kre­a­ti­vi­tet. Där­till en fan­tas­tisk färgprakt, som den där vå­ren 2010 stod ut­ställd på Pe­tit Pa­lais i Pa­ris, sju år in­nan ock­så Pi­er­re Ber­gé går ur ti­den. – Yves var ka­pa­bel till allt, sä­ger han. Pi­er­re föll ome­del­bart för Yves. Han såg den ny­till­träd­de Di­or­de­sig­nerns förs­ta eg­na mo­de­vis­ning och på ett ögonblick stod det

Hom­mage. Musée Yves Saint Lau­rent, Marra­kech.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.