DI­OR

En helt ny look. Det var or­den när Christi­an Di­or släpp­te sin be­röm­da förs­ta kol­lek­tion 1947,. Den har ci­te­rats oräk­ne­li­ga gång­er se­dan dess. Pla­za be­rät­tar mo­desa­gan i back­spe­geln, men lan­dar i Pa­ris vå­ren 2018.

Plaza Magazine - - In­ne­håll - AV SO­FIA HALL­STRÖM

So­fia Hall­ström teck­nar sitt por­trätt på Pa­ris mo­de­i­kon som skri­vit histo­ria och bli­vit en av mo­dets rik­tigt sto­ra. Pla­za un­der­sö­ker när, hur och var­för.

ha­de mo­det va­rit på de­kis länge. And­ra världs­kri­get slu­ka­de al­la re­sur­ser och klän­ning­ar­na ha­de bli­vit stra­ma. Ax­lar­na var för­vis­so bre­da, mas­kulint de­fi­ni­e­ra­de av krigs­ti­den, men det var desto snå­la­re med ma­te­ri­a­lan­vänd­ning­en. I ran­so­ne­rings­ti­der är det in­te tal om tjoc­ka tygla­ger, vo­lang­er el­ler ens kjol ne­dan­för knä­et.

I det sam­man­hang­et dök Christi­an Di­or upp. Hans förs­ta eg­na kol­lek­tion, The New Look, är den som säk­rar hans plats i mo­de­histo­ri­en. El­ler nej, egent­li­gen het­te kol­lek­tio­nen Co­rol­le, men ame­ri­kans­ka Har­per's Ba­zaar skrev om den i hi­sto­riskt ra­di­ka­la or­da­lag:

- Det är en rik­tig re­vo­lu­tion, kä­re Christi­an. Di­na klän­ning­ar har en så ny look.

The New Look är re­na mot­sat­sen till sam­ti­dens ur­vatt­na­de mo­de. Den pro­pa­ge­rar allt vad fe­mi­nint he­ter: sma­la ax­lar, mar-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.