IN­TRO­DUK­TION

Plaza Magazine - - In­ne­håll - Ro­bert Nord­berg MO­DE­CHEF

Mo­de­chef Ro­bert Nord­berg bju­der i det här num­ret på en per­son­lig in­tro­duk­tion till Pla­zas mo­de­block. Han spår, och öns­kar, ett ökat fo­kus på mo­dets go­da si­dor.

När vå­ren kom­mer bru­kar jag ren­sa gar­de­ro­ben. Gär­na ge­nom att skän­ka till Stads­mis­sio­nen el­ler att del­ta på en lop­pis. För mig är klä­der (och ac­ces­so­a­rer) un­ge­fär som bil­der. De fram­kal­lar min­nen, var­för jag tyc­ker det är svårt att gö­ra mig av med klä­der. Men vet jag med mig att plag­get el­ler ac­ces­so­a­ren får ett nytt hem, blir det enkla­re. Att ” ba­ra” kas­ta (he­la och re­na) klä­der känns ex­tremt omo­dernt. Var­för det in­te är spe­ci­ellt kons­tigt att te­mat na­tu­ren åter­finns i oli­ka tren­der. Att stre­et och spor­tin­flu­en­ser­na ge­nom­sy­rar mo­det, har in­te und­gått nå­gon. Även om kul­men med luv­trö­jetren­den san­no­likt är nådd fort­sät­ter sport och na­tur att in­flu­e­ra. Det är in­te ba­ra en trend läng­re vill jag på­stå, ut­an har bli­vit en livs­stil. Skräd­dat och sport blan­dat, sport-tai­lo­ring, är det som gäl­ler i vår. Cha­nel tol­ka­de sport-tai­lo­ring, och na­turtren­den, på sitt vis med en sa­go­likt stor­sla­gen ku­liss. Åter­ska­pa­des av, ”Gor­ges du Ver­don” in­ne i Grand Pa­lais. Mo­der­jord och hens fort­lev­nad är ut­an tvi­vel en av de ab­so­lut vik­ti­gas­te tren­der­na för oss al­la.

All gott!

Ro­bert Nord­berg re­ser jor­den runt för att fånga mo­dets mo­men­tum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.