Sjösti­len har lan­dat

Björn af Kleen vill se ut som en sjö­bu­se.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - av björn af kleen

Rent mo­de­mäs­sigt ­kul­mi­ne­ra­de sen­som­ma­rens Me­del­havs­se­mes­ter tvek­löst i syd­frans­ka Sè­te. ­Hamn­sta­den med si­na 50 000 med­bor­ga­re var den ri­si­gas­te vi ­skå­dat: Lan­gu­e­docre­gi­o­nens bak­si­da såg ut som ett skepps­brott och dof­ta­de av mög­lig tamp. ­En­ligt tu­rist­kon­to­ret skul­le Sè­te va­ra cent­rum för den ­an­ti­ka id­rot­ten vat­ten­tor­ne­ring – men av hamn­ba­rens stam­k­li­en­tel att dö­ma ha­de samt­li­ga täv­lan­de se­dan länge bytt ut si­na nau­tis­ka lan­sar mot vas­sa­re verk­tyg. Sè­te var be­dö­van­de chict.

Det är pro­ble­ma­tiskt att ­fa­vo­ri­se­ra det ma­ri­ti­ma ­mo­det ef­tersom Ulf Brunn­berg, och hans kamp för to­le­ran­ta­re al­ko­hol­reg­ler i fri­tids­bå­tra­fi­ken, ome­del­bart dy­ker upp på nät­hin­nan. Så har det för­mod­li­gen va­rit se­dan Coco ­Cha­nel öpp­na­de en av si­na förs­ta ­bu­ti­ker i Deau­vil­le på nord­frans­ka ­At­lant­kus­ten och bör­ja­de sno stil­grepp av lo­ka­la sjö­män. När New York ­Ti­mes 1928 ut­ro­par ”Palm Be­ach Se­a­son” till mo­de­in­du­strins fem­te års­tid in­dust­ri­a­li­se­ras ma­tros­mo­det med sin non­cha­lant aris­to­kra­tis­ka tvist. Och 1930-ta­lets lan­se­ring av gran­di­osa oce­anång­a­re som Qu­een Ma­ry och Nor­man­die be­fäs­ter båtsti­lens strop­pig­het. Be­grep­pet posh sägs för öv­rigt ha till­kom­mit som en för­kort­ning av Port Out, Star­board Ho­me, grädd­hyl­lan på det ­eng­els­ka im­pe­ri­ets lyx­krys­sa­re ­un­der re­san till och från In­di­en (ba­bord d it, styr­bord hem).

Un­der noll­nol­ta­let har he­ri­ta­ge­rö­rel­sen med allt stör­re fram­gång för­sökt fri­kopp­la båt­mo­det från dess över­klas­si­ga bar­last. Nu är det in­te läng­re kap­te­nen, i vi­ta slacks och blän­kan­de mäs­sings­knap­par, som står i fo­kus. Det är in­te fri­tids­seg­la­ren John F Ken­ne­dy i kash­mir­kof­ta med sjal­kra­ge och Ray-Bans. Det är in­te rö­da byx­or, seg­lar­s­kor, pri­vat­sko­lor­na Lunds­berg och Sig­tu­nas rodd i Djur­gårds­brunns­vi­ken. I stäl­let har sjö­bu­sen med sud­dig ankar­ta­tu­e­ring, yr­kes­fis­ka­ren med ojämn sol­brän­na och po­ta­tis­ska­la­ren på last­far­ty­gets ­ned­re däck ax­lat rol­len som ma­ri­tim mo­de­fö­re­bild.

Den­na vin­ter har jag ­läng­tat till Gu­ern­sey i ­Eng­els­ka ka­na­len och dess ­be­stånd av värl­dens snyg­gas­te fis­kar­trö­jor med sin ­ka­rak­tä­ris­tiskt rek­tangu­lä­ra sil­hu­ett. Jag har le­tat ­ef­ter det ka­li­for­nis­ka ­mär­ket Mr Free­doms ­re­pro­duk­tio­ner av den ame­ri­kans­ka flot­tans ­se­geldäck­sjac­ka i fyr­kan­tig 1940-tals­stil, med en fod­ring så hopp­löst au­ten­tisk att den prass­lar som hel ­pre­sen­ning i nor­dan­vind.

Jag har stått på RRL-­ bu­ti­ken på West Bro­ad­way i New York och fingrat på nöt­ta ma­rin­kårs­ring­ar för 400 ­dol­lar styck. Och jag har glatt mig oer­hört åt att min fa­vo­rit­de­sig­ner Ni­gel ­Ca­bourn ­de­sig­nat en dub­bel­knäppt ull­ko­stym i mörk­blått som får ­bä­ra­ren att se ut som en ­sja­vig sjö­kap­ten med bortsup­na ­röv­musk­ler – den läck­ras­te av al­la stil­fö­re­bil­der. ­Plat­sen för al­la mi­na mo­dedröm­mar är kort sagt prå­men, ­far­ty­get så tungt och otymp­ligt att det mås­te bog­se­ras fram i ­till­va­ron.

Sil­hu­e­ten spe­lar stor roll. Ing­et är mo­de som fis­ka­rens så över­tyd­ligt märkt av funk­tion. Den spikra­ka kra­gen på de tvär­ran­di­ga trö­jor­na, de all­de­les för kor­ta är­mar­na, de ex­tremt över­di­men­sio­ne­ra­de bo­mulls­byx­or­na. Ba­ra ge­nom sin sil­hu­ett mar­ke­rar ­sjö­bu­sen att han in­te har på land att gö­ra. Än­nu mind­re på ett ­kon­tor i Kis­ta.

Det kitt­lan­de med funk­tions­mo­de är just den mot­sä­gel­sen. Att klä­der som en gång ska­pa­des för att fyl­la ett be­hov i en yr­kes­var­dag –skyd­da mot vind i hal­sen, räd­da man­schet­ter från ­vat­ten – i dag an­vänds i to­talt mot­satt syf­te. För att de­mon­stre­ra att man är en dröm­ma­re, att man var­je dag över­vä­ger att grep­pa sin kapp­säck och gå till sjöss. Vi ses i Fri­ham­nen.

Je­an Paul Gaul­ti­er gjor­de myc­ket för det ma­ri­ti­ma ­mo­det, kanske främst ge­nom den blå­vit­ran­di­ga seglar­trö­jan med båt­ring­ning från 1986, som bli­vit li­te av hans sig­na­tur­plagg.

Björn af Kleen är jour­na­list och för­fat­ta­re, 2009 kom hans bok Jor­den de ärv­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.