sti­lens ­histo­ria

Plaza Uomo - - LEDARE - konrad ols­son chef red ak­tör

Stil mås­te för­stås ut­i­från sin histo­ria.

En av mi­na störs­ta stil­fö­re­bil­der är min far­far Bir­ger, en­vis ­ent­re­pre­nör och grun­da­re av det fa­mil­je­fö­re­tag i tex­til­bran­schen som min far och min lil­le­bror dri­ver vi­da­re i dag. Det finns en bild av min far­far som jag stän­digt bär med mig i tan­ken. Den ­fö­re­stäl­ler ho­nom i mit­ten av sex­tio­ta­let, stå­en­des ba­kom dis­ken i den di­ver­se­han­del han och far­mor drev i den lil­la byn Sor­se­le i det Väs­ter­bott­nis­ka in­lan­det. På bil­den bär han vit skjor­ta, smal slips och en skarpt sku­ren ko­stym som häm­tad ur tv-se­ri­en Mad Men. Hå­ret är pryd­ligt bak­åt­kam­mat och le­en­det pre­cis så där ­char­migt lu­rigt som han än i dag kan upp­vi­sa.

Det finns en själv­klar­het i hans ut­tryck på den bil­den, men fram­för allt blir sti­len så stark ef­tersom jag kän­ner till histo­ri­en som le­der upp till att bil­den tas. Om hans käm­pi­ga barn­dom med nio sys­kon i en ban­stu­ga i Ång­er­man­land, om sjuk­do­men som kom att präg­la he­la ton­å­ren, och de många ex­tra­job­ben i kläd­bu­ti­ker runt om i Norr­land in­nan han träf­fa­de min far­mor.

Stil mås­te för­stås ut­i­från sin histo­ria. Det är den ­ita­li­ens­ke ­vinod­la­ren Ge­la­sio Gae­ta­ni som sä­ger de be­ving­a­de or­den på ­si­dan 40 i det­ta num­mer. Även han bär på en stolt och stark ­histo­ria, nå­got som in­te minst ma­ni­fe­ste­ras i de många ärv­da ­ko­sty­mer­na han re­ser jor­den runt i.

Att ge­nom sin look ut­strå­la en ge­nu­int ned­sli­ten er­fa­ren­het är ock­så vad som mer än nå­got an­nat de­fi­ni­e­rar den man­li­ga stil­rikt­ning­en just nu. Ald­rig förr har vi suk­tat så ef­ter au­ten­ti­ci­tet och äkt­het. På si­dan 46 be­rät­tar vi histo­ri­en om ka­vaj­till­ver­ka­ren ­Bog­li­o­li, som med sin K Jac­ket kom att ba­na väg för kors­be­frukt­ning­en mel­lan ko­stym­mo­de och sportswear. Ka­va­jen kom till när chefs­de­sig­nern Pi­er­lu­i­gi Bog­li­o­li upp­täck­te att allt fär­re ita­li­ens­ka män bar ka­vaj till för­mån för le­di­ga­re plagg. För att mö­ta den rikt­ning­en ska­pa­de han en mjuk, okon­stru­e­rad cash­me­re­ka­vaj som ha­de sam­ma in­van­da ut­tryck som ett par ned­slit­na fa­vo­ritjeans.

Den brit­tis­ke herr­mo­de­de­sig­nern Har­dy Ami­es sa en gång att ”en man ska se ut som om han köpt si­na klä­der med in­tel­li­gens, satt på dem med om­sorg och se­dan bär dem ut­an att äg­na en tan­ke åt dem.” Att upp­nå den sor­tens själv­kla­ra look krä­ver såklart sin ­in­sats. Min re­dak­tör­s­kol­le­ga Olof Enc­kell be­rät­tar om en vän som tork­tum­lar si­na smo­king­ka­va­jer för att upp­nå ett mer in­vant, sli­tet ut­tryck. Ar­ki­tek­ten Tho­mas San­dell ro­tar re­gel­bun­det hos se­cond hand-bu­ti­ker för att hit­ta ud­da scar­far att kom­plet­te­ra sin look med (läs mer på si­dor­na 62–67). Och Aristo­te­les Onas­sis lyc­kas upp­nå per­fekt sprez­za­tu­ra ge­nom en slar­vigt knäppt fla­nell­ko­stym på ett av vå­ra ab­so­lu­ta fa­vo­ri­ter bland stil­ö­gon­blick (si­dan 52).

Och min far­far Bir­ger? Jo, han hål­ler sti­len än. 86 år ­gam­mal klär han fort­fa­ran­de upp sig en smu­la var­je dag – of­tast med svart po­lo­trö­ja, mör­ka ko­stym­byx­or och ka­vaj – trots att han säl­lan läm­nar hem­met.

Väl­kom­men till ett nytt num­mer av Pla­za Uo­mo! Trev­lig läs­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.