Ski­nan­de skovår

De ytt­re ele­men­tens på­frest­ning­ar är all­tid ett hot mot vå­ra fa­vo­ritskor i lä­der. Nå­got som gjort att Bäck­mans Sko­ser­vice på Ny­bro­ga­tan i Stock­holm haft att gö­ra se­dan 1922.

Plaza Uomo - - JOURNAL - Peder ed­vins­son Christop­her hunt

I det lil­la krypi­net har su­lor su­lats och klac­kar klac­kats, och de svå­ras­te at­tac­ker från slask och salt har av­hjälpts med sko­kräm, fett och snab­ba häst­ta­gel­bors­tar.

Se­dan no­vem­ber 2012 finns sko­ma­ke­ri­et 40 me­ter hög­re upp på Ny­bro­ga­tan, i lo­ka­ler som stor­leks­mäs­sigt är bätt­re an­pas­sa­de för till­ström­ning­en av kun­der och som ger mer plats för för­sälj­ning­en av kva­li­tets­skor.

Pe­ter Hol­mér dri­ver Bäck­mans Sko­ser­vice till­sam­mans med kol­le­gan Pe­ter Aglo, och ser inga egent­li­ga pro­blem med ris­ker som vå­ren för med sig för vå­ra skor:

– Det hand­lar om det van­li­ga: ta hand om skor­na, var­je dag. Vil­ken är än­då vå­rens störs­ta sko­fa­ra?

– Regn och slask. En bra grund med fett ­el­ler im­preg­ne­ring av­slu­tat med puts för fin glans hål­ler vä­tan ut­an­för läd­ret. Det där ga­tu­dam­met då, som gär­na sät­ter sig i bro­gueskor­nas al­la hål?

– Då är bors­te bäs­ta vap­net. Först för att få bort dam­met från hå­len, se­dan bors­te bå­de för att läg­ga på sko­krä­men och för att bors­ta upp glan­sen. Vill man kan man gå på med puts­duk ef­teråt, men då ska all över­flö­dig kräm va­ra bor­ta an­nars trycks det ner i hå­len. Mer frå­gor? Be­sök Bäck­mans Sko­ser­vice på ­Ny­bro­ga­tan 23 i Stock­holm, el­ler läs Brev­lå­dan på www.back­mans­sko­ser­vice.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.