Den mo­der­na väl­skräd­da­de

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ko­sty­men är in­ne i en me­ta­mor­fos. Glöm tröt­ta svar­ta fin­ko­sty­mer. Nu re­ge­rar den lät­ta, su­per­tun­na och hög­pre­ste­ran­de ko­sty­men. Med vä­ve­ri­er som kon­stant ut­ma­nar grän­ser­na för ty­gets vikt och and­nings­för­må­ga finns i dag ett brett ut­bud av sva­la ko­stym­ty­ger. In­te minst un­der vår- och som­mar­sä­song­en blir ko­sty­mens egen­ska­per ex­tra på­tag­li­ga. Kon­struk­tions­mäs­sigt har se­nas­te sä­song­er­na do­mi­ne­rats av ofod­ra­de ka­va­jer med mi­ni­mal upp­bygg­nad. Nå­got som ti­di­ga­re va­rit för­knip­pat med den sy­deu­ro­pe­is­ka och den ita­li­ens­ka skräd­dar­sko­lan i syn­ner­het har fått allt bre­da­re fäs­te även bland de mer kon­ser­va­ti­va ko­stym­ma­kar­na. Men tek­nisk in­no­va­tion till trots. Ko­sty­men är och för­blir herr­gar­de­ro­bens sti­li­gas­te plagg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.