VAD ÄR DROP?

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ko­stym­stor­le­kar ut­går från bröst­måt­tet på ka­va­jen där stor­le­ken mot­sva­rar hal­va bä­ra­rens bröstom­fång i cen­ti­me­ter. Stor­lek 48 mot­sva­rar där­för ett bröst­mått på 96 cen­ti­me­ter. En van­ligt fö­re­kom­man­de term i ko­stym­sam­man­hang är drop. För ko­sty­mer anger det­ta mått i re­gel skill­na­den mel­lan ko­sty­mens bröst­vidd och dess mid­je­mått. Van­ligt­vis anges drop­måt­tet i inch där ex­em­pel­vis drop 7 in­ne­bär att ka­va­jens och ko­stym­byx­or­nas mid­ja är 7 inch sma­la­re än ka­va­jens bröst­mått. Of­ta in­leds drop-måt­tet med bok­stä­ver­na S (Short), R (Re­gu­lar) el­ler L (Long) som anger ka­va­jens längd. Vad som all­tid är vik­tigt att ha i åtan­ke är att det­ta in­te är en re­gel­rätt ve­ten­skap, ut­an oli­ka ko­stym­till­ver­ka­re kan mä­ta på oli­ka sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.