EX­PER­TEN Oscar Mag­nu­son

Plaza Uomo - - MANUAL -

GLASÖGONDESIGNER

Hur går det till att de­sig­na

ett par sol­glas­ö­gon? – Det finns ing­en ex­akt for­mel ut­an jag för­sö­ker att hit­ta ett över­gri­pan­de

te­ma som hål­ler ihop he­la kol­lek­tio­nen. För vår- och som­mar­kol­lek­tio­nen 2014 har jag ex­em­pel­vis häm­tat in­spi­ra­tion från konst­nä­ren Man Ray. Ut­form­ning­en av själ­va bå­gar­na är en gans­ka tek­nisk pro­cess som sker helt i da­torn. Glas­ö­gon är en väl­digt ex­akt pro­dukt där en mil­li­me­ters ju­ste­ring kan för­änd­ra he­la ut­tryc­ket. Vad ut­mär­ker ett par

kva­li­tets­bå­gar? – Ja­pan är bäst på ex­em­pel­vis ti­tan, me­dan Tyskland, Frank­ri­ke el­ler Ita­li­en är le­dan­de när det kom­mer till till­verk­ning av ace­tat­bå­gar. Ett an­nat vik­tigt kva­li­tets­tec­ken är hur nog­grann till­ver­ka­ren va­rit med in­kli­na­tio­nen på fron­ten. Fel vin­kel gente­mot an­sik­ten le­der till en då­lig pass­form och det ser ut som om bå­gen skall tril­la av nä­san. Vad ska man tän­ka på vid

val av sol­glas­ö­gon? – Det vik­ti­gas­te är skyd­det mot UV-strål­ning och hur ögo­nen upp­le­ver lju­set. De fles­ta mo­der­na stan­dard­lin­ser ger ett till­räck­ligt skydd. Vill man där­e­mot ha nå­got all­de­les ex­tra skall man le­ta ef­ter en sol­glas­bå­ge med mi­ne­ral­glas­lin­s­er där den le­dan­de le­ve­ran­tö­ren är ita­li­ens­ka Bar­ba­ri­ni. De har det all­ra bäs­ta sol­skyd­det med per­fekt bryt­ning.

Oscar Mag­nu­son, glasögondesigner som ef­ter att ha ar­be­tat på ita­li­ens­ka glas­ö­gon­jät­ten Mar­co­lin 2006 star­ta­de sitt eget mär­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.